Uchwała Nr XL/588/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk". Zobacz>>  

 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Pułtusku IV kadencji

 w latach 2002 - 2006

 

Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr I/2/2002 z dnia 11 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pułtusku.  Zobacz>>>

Uchwała Nr I/3/2002 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/4/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wstąpienia radnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/5/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania wyodrębnionym rachunkiem w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/6/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/7/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/10/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/11/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/12/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/15/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/16/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/17/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/18/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/19/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pułtusku wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr II/20/2002 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/21/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wstąpienia radnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/22/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/23/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/24/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/25/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/26/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/27/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/28/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pułtusk w 2003r. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/29/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie podatku od środków transportowych.  Zobacz>>>

Uchwała Nr III/30/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/31/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/32/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/33/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pułtusk przy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/34/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Kacice, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/35/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk przy ul. Popławskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/36/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny. Zobacz>>>

Uchwała Nr III/37/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Polityki Regionalnej i Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>   Stataut  Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Ustronnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie - Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku, ul. New Britain 1. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Moszynie- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3           im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 14. Zobacz >>>

Uchwała Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę nr XII/171/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie podatku od środków transportowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. Zobacz>>>

Uchwała Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów syłtysów i rad sołeckich. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/48/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Przemiarowie. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. zmieniająca uchwałę nr XXI/322/2000  Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przemiarowie. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. zmieniająca uchwałę nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarownia Przestrzennego miasta Pułtusk w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Sukienniczej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie korzystania z prawa pierwokupu. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/54/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości w wyniku wykonania prawa pierwokupu. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/59/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/62/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku przy ul. New Britain 1. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/63/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/65/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Przemiarowie - Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku przy ul. New Britain 1. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/66/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę nr VII/87/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku przy ul. Żwirki i Wigury 14. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/67/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Filii w Moszynie - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 14. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/68/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie korzystania z prawa pierwokupu. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/69/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Burmistrza za 2002 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/70/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr VI/71/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/361/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 września 2000r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich sołtysowi przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/79/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk przy ul. Sukienniczej. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/80/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie darowizny nieruchomości na cele publiczne. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/82/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/83/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. "Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej". Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/84/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. "Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej". Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/85/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zobacz>>>

Uchwała Nr VIII/86/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr IX/87/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Zobacz>>>

Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie udzielenia poręczenia z tytułu długoterminowego kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pułtusku.  Zobacz>>> 

Uchwała Nr X/90/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Pułtusk z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/93/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. Zobacz>>> 

Uchwała Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. zmieniająca uchwałę nr XXI/316/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie określenia zakresu i form informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze . Zobacz>>>

Uchwała Nr X/96/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/97/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. zmieniająca uchwałę nr XXV/398/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie opłat targowych na terenie miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/98/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/99/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 17 Sierpnia. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/100/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury i w sprawie nabycia przez Gminę Pułtusk nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. Żwirki i Wigury. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/101/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 29 miasta Pułtusk przy ul. Granicznej. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr X/103/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Pułtusku kadencji 2000-2003. Zobacz>>>   

Uchwała Nr XI/104/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 10 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XI/105/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 10 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XI/106/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 10 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XI/107/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 10 września 2003r. zmieniająca uchwałę nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/108/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/109/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/111/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/112/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r.  zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/113/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 9 miasta Pułtusk oraz obciążenia działek służebnością gruntową. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/114/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pułtusk w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Przechodniej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XII/115/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn: "Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej". Zobacz>>>    

Uchwała Nr XII/116/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie wyboru ławników. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/118/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/119/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/120/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/121/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/122/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r . w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/123/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 29 miasta Pułtusk przy ul. Wąskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/125/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/127/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie opłat targowych na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/128/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r . w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ul. Rynek i ul. Traugutta. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIII/129/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę nr VIII/86/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/130/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wstąpienia radnego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/131/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r . w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pułtusk na 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/135/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/136/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/137/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy szkołach gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych". Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o uznananie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pułtusk położone na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu do Spółki -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 22 miasta Pułtusk przy ul. Solnej.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk przy ul. Daszyńskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/470/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/471/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/472/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/474/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/475/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/476/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/477/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/478/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/479/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/480/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/158/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/481/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/159/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/633/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/160/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/634/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/161/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/635/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/162/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/482/2001 z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/163/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/631/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/164/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/630/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XIV/165/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/2003 w sprawie opłat targowych na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/166/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pułtusku kontroli ZUKiGM w zakresie gospodarowania zasobem komunalnym oraz gospodarki drogowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/167/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/168/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Polnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/169/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Św. Andrzeja Boboli. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/170/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r . w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk przy ul. Staszica. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk przy ul. Łabędziej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/172/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych stanowiących podstawę ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/173/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/174/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XV/175/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XVI/176/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 lutego 2004r. stanowisko w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/177/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/178/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk przy ul. 3 Maja. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/179/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku  z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty admnistracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/180/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/630/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVI/181/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/631/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 października 2002r. zmianiającej uchwałę Nr XIV/163/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2003r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/183/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/184/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/185/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku nr XV/210/99 z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/186/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wniesienia majątku Gminy Pułtusk w formie aportu do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/187/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Wąskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r . zmieniająca uchwałę nr XXIII/359/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14.09.2000 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>>

Uchwała Nr XVII/189/2004r. Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4.03.1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/190/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. zmieniająca uchwałę nr VI/63/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVII/191/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/192/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. odpowiedź - stanowisko w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr XIII/126/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 .11.2003r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/193/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2004r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/194/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/195/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/196/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania i kontroli. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/197/2004 Rady Miejskiej w Pułtuskuz dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/198/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr VI/63/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25.04.2004r.z póżn. zm. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/199/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr VI/62/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku, przy ul. New Britain 1. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/200/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/201/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/267/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2000r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk przy ul.Stare Miasto. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/202/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIX/204/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XIX/205/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/206/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>

Uchwała Nr XX/207/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/208/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie: Al. Polonii,Staszica, Kotlarska, Świętojańska". Zobacz >>>

Uchwała Nr XX/209/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna - I etap dla osiedla Nowaka". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/210/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa składowiska odpodów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/211/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna w ulicy na wyspie Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska".  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/212/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna - I etep dla osiedla Nowaka". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/213/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji pondgminnej."  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/214/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie wyboru i sposobu zabezpieczenia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/215/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/121/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociądowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/216/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/217/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzone przez Gminę Pułtusk przedszkoli publicznych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/218/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r.    zmianiająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/219/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń należących do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do dożywiania dzieci i młodzieży. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/220/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r . w sprawie zamiany nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/221/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r . w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 28 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/222/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości położnych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/223/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk przy ul. Świętojańskiej 8. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/224/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 14 miasta Pułtuska przy ul. Staszica. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/225/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie "Programu współpracy na 2004r. Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami im zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego".  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/226/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie udziału mieszkańców gminy Pułtusk w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/227/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę nr XII/115/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 października 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. "Związek Gmin Ziemi Pułtuskiej".  Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/228/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czaerwca 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/229/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/2003 z dnia 19 liastopada 2003r. w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/230/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie opłat targowych na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/231/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r . w sprawie określenia  wysokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd na targowisko "Grabówiec". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/232/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r . w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pułtusk na lata 2004- 2006". Zobacz>>>

Uchwała Nr XX/233/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/234/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXI/235/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Uchwała Nr XXI/236/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 lipca 2004r. zmieniająca uchwałę nr XX/232/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dn. 17 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pułtusk na lata 2004 - 2006". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/237/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr XIII/121/2003 z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/238/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/239/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZUK w Pułtusku na rok 2004. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/240/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/241/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą " Rozwijanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami Recykling w Gminie Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/242/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pułtusk - Popławy, zadanie I do szpitala w budowie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/243/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie budowy krytej pływalni gminnej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/244/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r.  zmieniająca uchwałę nr XX/232/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pułtusk na lata 2004 - 2006". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/245/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/246/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r . w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk przy ul. Łąkowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/247/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr VIII/81/2003 z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/248/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r. stanowisko w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyłączenia z granic Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego terenu gminy Pułtusk oraz przedłożonego opracowania I etapu Planu Ochrony Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXII/249/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2004r . w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIII/250/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2004r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIII/251/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2004r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtuska" Akademickiemu Towarzystwu Edukacyjno - Naukowemu "ATENA". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIII/252/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2004r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtuska" Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Zoabcz >>>

Uchwała Nr XXIII/253/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2004r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta Pułtuska" Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>   

Uchwały Nr XXIV/254/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIV/255/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/352/2000 z dn. 14.09.2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIV/256/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIV/257/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIV/258/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach położonych w obrębie 14 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIV/259/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 października 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 13 miasta Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXV/260/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2004r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/261/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2004r . zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/262/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wyboru sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn: "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/263/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Pułtusku oraz nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXV/264/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2004r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/265/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/266/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp z o.o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/267/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/268/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TBS Pułtusk Sp z o.o., zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu długoterminowego i uchylenia uchwały w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS Pułtusk Sp. z o.o. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/269/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców na terenie gminy Pułtusk. Zobacz >>>

Uchwała Nr XXVI/270/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr VI/63/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2003r. z póżn. zm. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/271/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Pułtusk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi Grabówiec, gm. Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/272/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na cel publiczny. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/273/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk przy ui. Popławskiej. Zobacz>>

Uchwała Nr XXVI/274/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr XX/232/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pułtusk na lata 2004 - 2006". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/275/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wyboru sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. "Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wyboru sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna Popławy - zadanie I do budynku szpitala". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/277/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego." Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/278/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2005 na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna Popławy - zadanie I do budynku szpitala" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/279/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2005 na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych we wsi Grabówiec" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVI/280/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/210/2004 z dn. 17.06.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/281/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/282/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/283/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/284/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę nr XV/173/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/285/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/286/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/287/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/288/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Pułtusk w 2005 r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/289/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/290/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/291/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2005r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/292/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusku do roku 2020". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/293/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/294/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/295/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cel publiczny.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/296/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/297/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/298/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/299/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVII/300/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Pułusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/302/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie.  Zobacz>>

Uchwała Nr XXVIII/303/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz >>>

Uchwała Nr XXVIII/304/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/305/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/306/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie 24 miasta Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXVIII/307/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie 24 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/308/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 28 miasta Pułtusk. Zobacz>>> Uchwała Nr XXVIII/310/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk służebnością gruntową przechodu i przejazdu. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXVIII/311/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/312/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna w ulicach na wyspie: Al. Polonii, Staszica, Kotlarska, Świętojańska." Zobacz >>>

Uchwała Nr XXVIII/313/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004 na zadanie inwestycyjne "Kanalizacja sanitarna - I etap dla os. Nowaka." Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/314/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2004r. na zadanie inwestycyjne "Budowa składowiska odpadów stałych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej." Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/315/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie utworzenia Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/316/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do Rady Zarządzającej Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXVIII/317/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 - 2013". Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXIX/318/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r. w sprawie określenia dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/319/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r .w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/320/2005 Rady Miejskiej  w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/321/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie uchwalenia " Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 - 2013". Zobacz>>> Plan Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/322/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie "Programu współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami im zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2005 - 2009. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/324/2005 Rady Miejskiej W Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/325/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku przy ul. M. Konopnickiej 5. Zobacz >>>

Uchwała Nr XXIX/326/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku przy ul. Polnej 7.  Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXIX/327/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku przy ul. New Britain 1. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/328/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXIX/329/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r . w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>   


W dniu 7 kwietnia 2005 r. odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II, na której został przyjęty Akt Oddania Hołdu Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Uchwała Nr XXXI/330/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/331/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/332/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/333/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2004r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/334/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/2003 z dn. 19 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ulicach Rynek i Traugutta. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/335/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 13 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/336/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na cel publiczny. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/337/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 2 w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/339/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 24 w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXI/340/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2005r . w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>      

Uchwała Nr XXXII/341/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/342/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Białowieża". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/343/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Boby". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/344/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Chmielewo". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/345/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Głodowo". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/346/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Gnojno". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/347/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kleszewo". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/348/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Lipa". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/349/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Olszak". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/350/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Płocochowo". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXII/351/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Przemiarowo". Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXXII/352/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Trzciniec". Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXII/353/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2005r . w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Zakręt". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/354/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/355/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie określenia zasad odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych, prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/356/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/357/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2005. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/358/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budzetowym 2005. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXIII/359/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2005. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/360/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/361/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie dalszego funkcjonowania zespołów szkół na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/362/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczgółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXIII/363/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pułtusk własności nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/364/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/365/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/126/2003 z dnia 19 listopada 2003r. z poźn. zm. w sprawie targowisk na terenie Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/366/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/367/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/368/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń należących do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do dożywiania dzieci i młodzieży i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/369/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/370/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/371/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie skargi Pani Janiny Kulesza i Pani Zofii Badura na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/372/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/373/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIII/374/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2005r . w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/375/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/376/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/377/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/378/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wyboru sposobu zabiezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna Popławy - zadanie I do budynku szpitala". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/379/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk przy ul. Mickiewicza.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/380/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w mieście Pułtusk - obręb 13. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/381/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w mieście Pułtusk - obręb 24. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/382/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Pułtusku. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXXIV/383/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r . w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 10 miasta Pułtusk przy Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/384/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wezwania Wojewody Mazowieckiego do usunięcia naruszenia. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXXIV/385/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIV/386/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXV/387/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2005r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXV/388/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2005r . w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXV/389/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2005r . w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXV/390/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2005r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXV/391/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 września 2005r. w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Pułtusk". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/392/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/393/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/394/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r . w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2005.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/395/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w  sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2005. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/396/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w  sprawie udzielenia poręczenia z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Pułtusk do podpisania porozumienia. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/398/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk przy ul. 3Maja. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/399/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r . w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Gnojno (Wschód) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/400/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Gnojno (Północ) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/401/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Południe) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/402/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Lipa w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/403/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r . w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Ponikiew (Północ) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/404/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Ponikiew (Południe) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/405/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Szygówek w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVI/406/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dn. 15 marca 2005r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz rozporządzenia nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dn. 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/407/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/321/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 marca 2005r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005-2013". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/408/2005 Rady Miejskiej w Pultusku z dnia 21 pażdziernika 2005r . zmieniająca uchwałę nr X/98/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej.  Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/409/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r . zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk na terenie gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/410/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. zmieniająca uchwałę nr XX/231/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie określenia wyskokości opłat za rezerwację stanowisk do handlu i za wjazd na targowisko "Grabówiec". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/411/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/412/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVI/413/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 pażdziernika 2005r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>  

Uchwała Nr XXXVII/414/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/415/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/416/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2005. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/417/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/396/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/418/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie realizacji projektu unijnego pod nazwą Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej . Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/419/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/420/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, oraz w sprawie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/421/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/422/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/423/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/424/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r.  zmieniająca uchwałę Nr XVII/184/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.   Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/425/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pułtusk umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa zespołu terenowych boisk i urządzeń lakkoatletycznych przy szkołach: Publiczne Gimnazjum Nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku - etap II - bieżnia okrężna i terenowe urządzenia sportowe". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/426/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/427/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/428/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/429/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/430/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk przy ul. Piotra Skargi. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/431/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 18 miasta Pułtusk przy ul. Wiśniowej. Zobacz>>

Uchwała Nr XXXVII/432/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/433/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/434/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/435/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/436/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/437/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/438/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/439/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/440/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/441/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/442/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w obrębie 9 miasta Pułtusk przy ul. Białowiejskiej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/443/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/444/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Kotlarskiej 3 w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVII/445/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Gnojno (Zachód) w Gminie Pułtusk. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXXVIII/446/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/447/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/448/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie. Zobacz>>> 

Uchwała Nr XXXVIII/449/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r . w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/450/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r . w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/451/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r . w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/452/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie opłaty miejscowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/453/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pułtusk na 2006 rok. Zobacz >>>

Uchwała Nr XXXVIII/454/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/455/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wstąpienia Gminy Pułtusk do Stowarzyszenia "Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna". Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXVIII/456/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/457/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku zdnia 17 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/458/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk . Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/459/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/460/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń należących do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w odniesieniu do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/461/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie stawek opłaty targowej. Zobacz>>> \

Uchwała Nr XXXIX/462/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/463/2006  Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 28 miasta Pułtusk przy ul. Piaskowej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/464/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 19 miasta Pułtusk przy ul. Daszyńskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/465/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie 10 miasta Pułtusk. Zobacz>>>>

Uchwała Nr XXXIX/466/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/467/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/479/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie rzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/468/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtusk, dot. gruntów położonych w Pułtusku (obr. 10) przy ul. Baltazara. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/469/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pułtusk z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.” Zobacz>>>

Uchwała XXXIX/470/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r .  w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Grabówcu – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sucharskiego Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7. Zobacz>>>>

Uchwała Nr XXXIX/471/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/472/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r .  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/473/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia  17 lutego 2006r.   w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/475/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006r.  w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XXXIX/476/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zobacz>>>

W dniu 4 marca 2006 r. odbyła się XL Sesja poświęcona pożarowi budynku położonego przy ul. Traugutta23.

Uchwała Nr XLI/477/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r. stanowisko w sprawie skargi Pani Mirosławy Krzyszkowskiej na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/478/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r.  w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/479/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2005 – 2013”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/480/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/481/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/482/2006 Rady Miejskiej w Pultusku z dnia 24 marca 2006 r.  w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk, przy ul. Traugutta. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/483/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r . w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLI/484/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 marca 2006r.  w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/485/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/486/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006r.    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2006 Zobacz>>>>

Uchwała Nr XLII/487/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006r . w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pułtusk za 2005 rok i w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/488/2006Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Filii w Grabówcu – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. Sucharskiego Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/489/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006 r.    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad współdziałania z gminami Powiatu Pułtuskiego przy realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/490/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/491/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006 r . w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/492/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006r.  w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLII/493/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 kwietnia 2006 r. stanowisko w sprawie skargi Pana Jerzego Godziszewskiego na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>

Uchwała Nr XLIII/494/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/495/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r.   w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/496/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/497/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r.   w sprawie określenia zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/498/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/499/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r.   w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/501/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego przeciwpożarowego”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/502/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. stanowisko w sprawie dokonania darowizny udziału Gminy Pułtusk w nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego 6 na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/503/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/504/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/505/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/506/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku 23 czerwca 2006 r. w sprawie przeniesienia własności gruntów położonych w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/507/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/508/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działek oznaczonych nr ewid. 20 i 40/4 w obrębie 21 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/509/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/510/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie użyczenia lokalu i dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku przy ul. Staszica 35 w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/511/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie wynajęcia lokali znajdujących się w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pułtusku przy ul. Konopnickiej 7 w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/512/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/513/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/514/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Miejscowości Trzciniec”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIII/515/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIV/516/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 lipca 2006 r . w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIV/517/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIV/518/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/519/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r . w sprawie wyrażenia intencji przejęcia przez Gminę Pułtusk dróg powiatowych na terenie  miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/520/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pułtusk umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pn. „Budowa krytej pływalni gminnej w Pułtusku”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/521/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r . w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/522/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/523/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/524/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym 2006. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/525/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pułtusk zobowiązań. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/526/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Gnojno, gmina Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/527/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie 19 miasta Pułtusk przy ul. Jana Pawła II. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/528/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/529/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2005 – 2009. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/530/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału mieszkańców gminy Pułtusk w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/531/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLV/532/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVI/533/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVI/534/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Kolejowa, Ogrodowa i Na Skarpie”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVI/535/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Pułtusk zobowiązań. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVI/536/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVII/537/2006 Rady miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2006 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVII/538/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2006 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVII/539/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2006 r. w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” . Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVII/540/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2006 r. w sprawie w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVIII/541/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLVIII/542/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/543/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r . w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/544/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału Powiatu Pułtuskiego w nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Zaułek. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/545/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego i wyboru sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni gminnej w istniejącej w stanie surowym hali sportowej w Pułtusku”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/546/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/547/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego”. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/548/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pułtusk dot. gruntów położonych we wsi Kacice. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/549/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gruntów położonych we wsi Jeżewo, w gminie Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/550/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przeniesienia własności gruntu położonego w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/551/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Staszica 35 w mieście Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/552/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału Gminy Pułtusk oraz na przyjęcie darowizny udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/553/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/554/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pułtusk do Pułtusko – Ciechanowskiego Funduszu Lokalnego. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/555/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. stanowisko w sprawie skargi Pani Aliny Bulkowskiej na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/556/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. stanowisko w sprawie skargi Pani Aliny Bulkowskiej na działanie Burmistrza Miasta Pułtusk. Zobacz>>>

Uchwała Nr XLIX/557/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie. Zobacz>>>