Pułtusk, 01.10.2021 r.

GGA.6733.25.2021

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rafał Nikiel, w dniu 01.10.2021r. została wydana decyzja Nr 25/2021, w której:

1. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15/04 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Demontaż linii napowietrznej SN Wyszków (0013/12), demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/1N S2-1517 Pułtusk Bartodziejska, wymiana słupowej stacji transformatorowej SN/nN S2-1145 Popławy Bartodziejska, budowa złącza kablowego SN, budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowych nN w miejscowości Pułtusk w obrębie ul. Granicznej, Kwiatkowskiego, Bartodziejskiej, na terenie działek:

L.p.

Obręb

Nr ewid. działki

2.

28

105/16 część

5.

28

392 część

7.

28

108/9 część

14.

28

121/3

15.

28

121/1

16.

28

122/1

17.

28

122/3

18.

28

109/17

21.

28

120/3

22.

28

113/6

23.

28

104/3

24.

28

108/4

26.

29

9/1 część

27.

29

10/1 część

28.

29

10/16

32.

29

2/12 część

33.

29

8/2

34.

29

629/11

35.

29

629/3 część

38.

29

5/14 część

39.

29

6/2 część

42.

Bartodzieje gm. Obryte

347/1

44.

29

9/4

2. umorzono w części postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15/04 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Demontaż linii napowietrznej SN Wyszków (0013/12), demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/1N S2-1517 Pułtusk Bartodziejska, wymiana słupowej stacji transformatorowej SN/nN S2-1145 Popławy Bartodziejska, budowa złącza kablowego SN, budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowych nN w miejscowości Pułtusk w obrębie ul. Granicznej, Kwiatkowskiego, Bartodziejskiej, na terenie działek:

L.p.

Obręb

Nr ewid. działki

1.

22

54

2.

28

105/16 część

3.

28

106/3 część

7

28

108/9 część

10.

28

118/3 część

11.

28

117/6 część

12.

28

123/1

13.

28

143/5

19.

28

109/6

20.

28

109/19

25.

28

240

26.

29

9/1 część

27.

29

10/1 część

29.

29

3/1

30.

29

4/13

31.

29

5/13

32.

29

2/12 część

35.

29

629/3 część

36.

29

629/1

37.

29

2/3

38.

29

5/14 część

39.

29

6/2 część

40.

29

6/3

41.

29

8/1

43.

29

7/3

44.

29

9/4

 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. z późn. zm. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku). 

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie  z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska (tel. 23 306 72 37), e-mail: justyna.borowska@pultusk.pl

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

Sporządziła:  Justyna Borowska