Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do aktualnych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail), które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt  z obywatelem. Celem rejestru danych kontaktowych jest m.in. ułatwienie komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej i obywatelami w związku z realizowanymi usługami i zadaniami.

 

Dostęp do ww. danych mają podmioty realizujące zadania publiczne i administracja publiczna.

Dane kontaktowe może przekazać osoba pełnoletnia, która posiada nr PESEL i pełną zdolność do czynności prawnych.

Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK lub za pomocą profilu zaufanego korzystając z e-usługi www.gov.pl

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, bądź wpisanie danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,

- dowód osobisty lub paszport,

- telefon lub inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

 

Przekazane dane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć.

Usługa jest bezpłatna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. 2019 poz. 2467)