Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Termin złożenia zawiadomienia nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

 

Wymagane dokumenty

1.  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a)                 imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b)                 imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c)                  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d)                 datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,

e)                 przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

f)                   informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a)                 pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu;

b)                 zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, w celu wydania identyfikatora.

  

Miejsce składania zawiadomień:

1)      pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, pokój nr 2 , w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek

8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15:00  (informacja telefoniczna nr 23 306 72 02)

2)      za pomocą faksu nr 23 306 72 13

3)      za pomocą  komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@pultusk.pl

 

Opłaty

zawiadomienie nie podlega opłacie

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631)