Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Jedna aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiająca ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

3. Do okazania dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.

4. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych: odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów, (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony).

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:

- fotografia załączona do wniosku nie spełnia ustawowych wymogów ustawy o dowodach osobistych,

- wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy.

 

Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

- z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,

- z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

- po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

 

E-dowód – dodatkowe funkcje

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) jest narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. W dowodach znajduje się chip, w którego pamięci znajdują się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowody z założenia zawierają 3 certyfikaty. Obywatel może sam zdecydować w momencie składania wniosku czy w jego dowodzie znajdą się wszystkie certyfikaty. Sam też decyduje, czy chce je aktywować.

1. Certyfikat potwierdzania obecności (nie wymaga ustalenia kodu PIN przez obywatela).

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (przy odbiorze e-dowodu lub w dowolnym czasie ważności e-dowodu obywatel dla uruchomienia tego certyfikatu będzie musiał ustalić swój własny czterocyfrowy kod PIN1 w urzędzie gminy).

3. Certyfikat podpisu osobistego (przy odbiorze e-dowodu lub w dowolnym czasie ważności e-dowodu obywatel dla uruchomienia tego certyfikatu będzie musiał ustalić swój własny sześciocyfrowy kod PIN2 w urzędzie gminy).

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu można znaleźć na stronie internetowej www.edowod.gov.pl