Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie GGA.6733.34.2019

Pułtusk, 09.09.2019 r.

GGA.6733.34.2019

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w  imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Gałus, w dniu 09.09.2019r. została wydana decyzja Nr 43/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie:

- działek nr ewid. 5/4, 5/15 w obrębie 27 miasta Pułtusk,

- działek nr ewid. 88/1, 89/33, 89/16 w obrębie 26 miasta Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2019-09-09 16:41:01
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2019-09-09 16:41:31
Ostatnia zmiana:2019-09-09 16:41:45
Ilość wyświetleń:48