Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie GGA.6733.50.2018

Pułtusk, 09.01.2019 r.

GGA.6733.50.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek złożony przez P4 sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Joanna Wrona, w dniu 09.01.2019r. została wydana decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PLT 3305B (stacja ma się składać z wieży antenowej o konstrukcji h=52,30 m wraz z antenami, urządzeniami sterowniczymi zlokalizowanymi  u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ, o których mowa w załączniku do niniejszej decyzji -  kwalifikacja instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 pod względem oddziaływania na środowisko w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r.)  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrzną linią zasilającą, na terenie części działki nr ewid. 36/3 w obrębie 11 miasta Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2019-01-11 10:01:59
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2019-01-11 10:02:53
Ostatnia zmiana:2019-01-11 14:53:30
Ilość wyświetleń:81