Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie GGA.6733.43.2017

                                                                                                                Pułtusk,  11.01.2018 r.

GGA.6733.43.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

 

 

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m                        

 

że na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Płocku, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Robert Kościński, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie w części, budowie i demontażu w części  linii napowietrznej nn-0,4 kV; demontażu w części i budowie linii  napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na terenie działek nr ewid. 198, 197/2, 196, 195, 194/13, 150, 192/2, 192/1, 197/1, 190, 201/3, 183/19, 183/2, położonych w obrębie wsi Kleszewo, gm. Pułtusk.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Zgodnie z art. 78 § 1 KPA, strona ma prawo żądać przeprowadzenia dowodu, który może być uwzględniony, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

 

 

Sporządziła: Wiesława Fabrykiewicz

                                                                                                                             Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                          mgr inż. Anna Maliszewska

                                                                                                         Kierownik Wydziału Gospodarki

                                                                                                                             Gruntami i Architektury

Metadane

Źródło informacji:Wiesława Fabrykiewicz
Data utworzenia:2018-01-11 15:17:55
Wprowadził do systemu:Wiesława Fabrykiewicz
Data wprowadzenia:2018-01-11 15:18:04
Opublikował:Wiesława Fabrykiewicz
Data publikacji:2018-01-11 15:19:38
Ostatnia zmiana:2018-01-11 15:19:46
Ilość wyświetleń:89