Zamknij okno Drukuj dokument

obwieszczenie GGA.6733.12.2017

Pułtusk, 17.03.2017 r.

GGA.6733.12.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATROR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jerzy Tabak, w dniu 17.03.2017r. została wydana decyzja Nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na terenie działki nr ewid. 63/7 w obrębie 19 miasta Pułtusk.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

            Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za­rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwoła­nia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                    Z up. Burmistrza

                                    mgr inż. Anna Maliszewska

                                    Kierownik Wydziału

                                    Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

 

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Borowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Borowska
Data wprowadzenia:2017-03-17 09:00:11
Opublikował:Justyna Borowska
Data publikacji:2017-03-17 09:01:00
Ostatnia zmiana:2017-03-17 09:01:10
Ilość wyświetleń:66