obrazek

 

SZP.271.9.2012                                                                                                           Pułtusk 02.04.2012

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa 10 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, montażem i szkoleniem na potrzeby realizacji projektu Nasza wiedza naszą wizytówką współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 100054-2012 w dniu 30.03.2012 r.

Zawiadomienie

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do postępowania j.w.

Gmina Pułtusk, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do nich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa 10 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, montażem i szkoleniem na potrzeby realizacji projektu "Nasza wiedza naszą wizytówką" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".Pytanie nr 1.

 

W specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w parametrach technicznych tablicy interaktywnej, w opisie akcesoriów standardowych Zamawiający wymaga 4 pisaków bez zasilania elektronicznego imitujących pisanie w 4 kolorach oraz gąbkę do ścierania pisma elektronicznego. Najnowsze trendy w tym zakresie zmierzają w kierunku ograniczenia ilości kolorów podstawowych do trzech (czarny, czerwony, niebieski) - pełna gama kolorów jest możliwa do uzyskania przez wybór z palety barw - przez dotknięcie pożądanego koloru np. palcem bądź aktualnie wykorzystywanym pisakiem. W miejsce czwartego pisaka - jest oferowany wskaźnik teleskopowy, zapewniający tablicy nową funkcjonalność przez eliminację możliwości zasłaniania tablicy np. w czasie prowadzenia wykładu. Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj w niższych klasach nie korzysta się z pisaków (wystarcza palec), w wyższych jednym dowolnym pisakiem zmienia się kolory programowo, w dodatku szybciej niż ma to miejsce przy zamianie pisaków. Dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu pasków ikon na tablicy (możliwość wyboru koloru i grubości pisma) - znaczenie funkcjonalne kolorystyki pisaków uległo marginalizacji. Jedynym producentem tablic oferującym jeszcze rozwiązanie tego typu (4 kolory) pozostał już tylko SMART.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tablicę interaktywną spełniającą wszystkie pozostałe wymogi techniczne i programowe, wyposażoną w "inteligentną" półkę (ramę) zaopatrzoną w 3 pisaki (czarny, czerwony i niebieski) oraz ścierak pisma elektronicznego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w części IV. pkt 1 ppkt 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie  - minimalne wymagania techniczne każdej z 10 tablic interaktywnychoraz w Załączniku nr 6 do SIWZ określił akcesoria standardowe m.in. 4 pisaki. Zamawiający nie określił koloru tych pisaków w związku z powyższym Wykonawca jest zobligowany do zaoferowania 4 pisaków w dowolnej gamie kolorów. Jednocześnie Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu określił parametry sprzętu jako opis minimalnych wymagań. Ponadto Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne. Wskazanie równoważności i spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy poprzez załączenie do oferty opisów zawierających szczegółowe dane oferowanego sprzętu równoważnego.

 

Pytanie nr 2

 

W specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w parametrach technicznych tablicy interaktywnej, w opisie akcesoriów standardowych Zamawiający wymaga twardej torby transportowej. Tablica o wymiarach, w przybliżeniu 210 cm x120 cm i wadze 35 kg nie nadaje się do transportu, szczególnie, że do obowiązków Wykonawcy należy m.in. jej montaż na ścianie (na stałe). Jednocześnie cena tego typu opakowania może wielokrotnie przekroczyć wartość tablicy.

Pytanie 2: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego torby transportowej dla tablicy o przekątnej zewnętrznej 100" lub przedstawi projekt takiego opakowania by zapewnić równe warunki składania ofert dla wszystkich firm biorących udział w postępowaniu (materiał, z którego ma być wykonana torba, rodzaj uchwytów itd.?)


Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w powyższym zakresie i odstępuje od zamówienia twardych toreb transportowych dla każdej z 10 tablic interaktywnych.

 

Pytanie nr 3

 

W specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w parametrach technicznych tablicy interaktywnej, w opisie akcesoriów standardowych Zamawiający wymaga by tablica była wyposażona w podstawę jezdną (stolik mobilny). Z uwagi na niejednoznaczne określenie wymogu (tablica ma być montowana na ścianie) proszę o sprecyzowanie wymogu w tym względzie. Jeżeli ma to być rzeczywiście podstawa jezdna umożliwiająca przesuwanie tablicy w danym pomieszczeniu - proszę o sprecyzowanie pojęcia tożsamego (?) z podstawą jezdną "podstawa jezdna (stolik mobilny)". Być może chodzi o stolik do umieszczenia projektora, a nie przestawiania tablicy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w części IV. pkt 1 ppkt 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie  - minimalne wymagania techniczne każdej z 10 tablic interaktywnych oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ określił akcesoria standardowe m.in. podstawę jezdną (mobilny stolik). Niniejsza podstawa jezdna (stolik mobilny) ma być kompatybilna z oferowaną tablicą interaktywną. Zamawiający określił parametry sprzętu jako opis minimalnych wymagań. Jednocześnie Zamawiający w SIWZ nie zawarł informacji, że tablica ma być montowana na ścianie, a jedynie określił, że  ma być wyposażona w zestaw do mocowania tablicy na ścianie wraz z kołkami.

 

Pytanie nr 4

W SIWZ do przetargu w pkt 1.3.2. dotyczącym Szkolenia: "Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia max. 10 szkoleń/każde po 4 godz. z zakresu obsługi i użytkowania tablicy interaktywnej w każdej wskazanej przez Zamawiającego placówce edukacyjnej na terenie Gminy Pułtusk. Zamawiający udostępni sale szkoleniowe nieodpłatnie. Czy Zamawiający udostępni projektory niezbędne do przeprowadzenia szkolenia z obsługi i użytkowania tablic interaktywnych. Prosimy o doprecyzowanie ilości szkoleń oraz określenie czy będą się one miały odbywać w placówkach edukacyjnych czy w innym wskazanym przez zamawiającego miejscu. Podanie dokładnej ilości szkoleń pozwoli precyzyjnie określić cenę ww. Proszę o określenie dokładnej ilości osób biorących udział w pojedynczym szkoleniu.

Zamawiający udostępni projektory niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca ma wycenić koszt przeprowadzenia 4 godzinnych 10 szkoleń po 2 osoby w każdej placówce edukacyjnej.

Pytanie 5

W części VIII SIWZ wymagania dotyczące wadium Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 5.000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, rozdział III, oddział 1 art. 45 Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia" firma ............. zwraca uwagę na nieadekwatną wysokość wadium do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wysokości wadium. Zamawiający wyznacza wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych), a nie jak pierwotnie wskazano w treści SIWZ i ogłoszenia 5.000,00 zł.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 10.04.2012 godz10:30 na 12.04.2012 godz.: 10:30. Termin otwarcia ofert: 12.04.2012 r. godz.: 10:45.

 

BUrmistrz Maista Pułtusk

Wojciech Debski