PUŁTUSK  2012.03.28

SZP.271.3.2012

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipa - etap II

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipa - etap II.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

 

PHU BUDOMUR Sp. z o.o.,

06-100 Pułtusk,

ul. A. Mickiewicza 36 "i"

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 497.818,36  zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem  tysięcy osiemset osiemnaście złotych 36/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium - cena o znaczeniu 100 %.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium "Cena 100%" oraz cena wykonania zamówienia

1

Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta s.c.

Nowe Wielątki 39, 07-205 Rząśnik

630.967,49 zł

78,89 pkt

2

PHU BUDOMUR Sp. z o.o.

06-100 Pułtusk, ul. A. Mickiewicza 36 i

497.818,36 zł

100 pkt

3

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt,

07-410 Ostrołęka, ul. Denisiewicza 10,

588.992,03 zł

84,52 pkt

4

WALG-GLOB Jan Radecki Sp. jawna

ul. Kościuszki 41

06-100 Pułtusk

543.314,43 zł

91,63 pkt

5

Usługi Budowlane "REMIRENT" Cezary Smoleński,

06-400 Ciechanów,

ul. Ogrodowa 23

 

575.203,76 zł

86,55 pkt

6

Zakład Usług Produkcji i Handlu "ZUPiH" Jan Górliński,

06-200 Maków Mazowiecki,

ul. Moniuszki 85

768.591,44 zł

64,77 pkt

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski