obrazek

 

 

 

 

 

 

JRP.271.2.2012

Pułtusk 26.03.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www.bip.pultusk.pl

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk"

 

Postępowanie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2012 r. nr 82713-2012 - PL

 

Do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące w/w postępowania zawierające pytania jak niżej:

 

  1. Zgodnie z treścią SIWZ ( Sekcja II  pkt. 11 ) prosimy o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej terenu  objętego przedmiotem zamówienia.

Odp.1 Zamawiający wyznacza  termin wizji lokalnej na dzień 03.04.2012 r. o godz.11.00.

 

Miejsce spotkania zainteresowanych Wykonawców: Pułtusk ul. Staszica 35, pok .Nr 200

 

Jednocześnie Zamawiający  podaje dodatkowy nr telefonu do osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami - Jednostki Realizującej Projekt :  023 692  87 54.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski