Pułtusk, 30.10.2020 r.

GGA.6733.28.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi­nistracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że postanowieniem Nr 91/2020 z dnia 28.10.2020 r. sprostowano na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w  imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Czapski, oczywistą omyłkę w decyzji  Nr 41/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.08.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, na terenie działek nr ewid.:

Gmina

Obręb

Numer działki

Pułtusk

8 - Jeżewo

71

Pułtusk

8 - Jeżewo

72

Pułtusk

8 - Jeżewo

73/1

Pułtusk

8 - Jeżewo

73/7

Pułtusk

8 - Jeżewo

74/4

Pułtusk

8 - Jeżewo

74/2

Pułtusk

8 - Jeżewo

75

Pułtusk

8 - Jeżewo

74/3

Pułtusk

8 - Jeżewo

74/8

Pułtusk

9 - Kacice

452/8

Pułtusk

9 - Kacice

452/24

Pułtusk

9 - Kacice

452/10

Pułtusk

9 - Kacice

452/4

Pułtusk

9 - Kacice

452/18

Pułtusk

9 - Kacice

452/19

Pułtusk

9 - Kacice

452/20

Pułtusk

9 - Kacice

452/21

Pułtusk

9 - Kacice

452/22

Pułtusk

9 - Kacice

452/39

Pułtusk

9 - Kacice

452/41

Pułtusk

9 - Kacice

452/40

Pułtusk

9 - Kacice

453/1

Pułtusk

9 - Kacice

492

Pułtusk

9 - Kacice

493

Pułtusk

9 - Kacice

494

Pułtusk

9 - Kacice

495

Pułtusk

9 - Kacice

499/1

Pułtusk

9 - Kacice

500/1

Pułtusk

9 - Kacice

500/2

Pułtusk

9 - Kacice

501

Pułtusk

9 - Kacice

502

Pułtusk

9 - Kacice

506/1

Pułtusk

9 - Kacice

503/1

Pułtusk

9 - Kacice

503/2

Pułtusk

9 - Kacice

506/3

Pułtusk

9 - Kacice

506/8

Pułtusk

9 - Kacice

504

Pułtusk

9 - Kacice

506/23

Pułtusk

9 - Kacice

505

Pułtusk

9 - Kacice

514

Pułtusk

9 - Kacice

516/1

Pułtusk

9 - Kacice

517/1

Pułtusk

9 - Kacice

523

Pułtusk

9 - Kacice

524/3

Pułtusk

9 - Kacice

524/4

Pułtusk

9 - Kacice

524/5

Pułtusk

9 - Kacice

528/1

Pułtusk

9 - Kacice

528/5

Pułtusk

9 - Kacice

528/6

Pułtusk

9 - Kacice

528/7

Pułtusk

9 - Kacice

421

Pułtusk

9 - Kacice

419

Pułtusk

9 - Kacice

418

Pułtusk

9 - Kacice

417

Pułtusk

9 - Kacice

416

Pułtusk

9 - Kacice

415

Pułtusk

9 - Kacice

451

Pułtusk

9 - Kacice

337

Pułtusk

9 - Kacice

144

Pułtusk

9 - Kacice

143

Pułtusk

9 - Kacice

141/3

Pułtusk

9 - Kacice

141/2

Pułtusk

9 - Kacice

141/1

Pułtusk

9 - Kacice

113

Pułtusk

9 - Kacice

112/2

Pułtusk

9 - Kacice

111

Pułtusk

9 - Kacice

110/2

Pułtusk

9 - Kacice

109/2

Pułtusk

9 - Kacice

108/2

Pułtusk

9 - Kacice

108/1

Pułtusk

9 - Kacice

107/6

Pułtusk

9 - Kacice

107/5

Pułtusk

9 - Kacice

107/4

Pułtusk

9 - Kacice

106

Pułtusk

9 - Kacice

105/3

Pułtusk

9 - Kacice

105/2

Pułtusk

9 - Kacice

104

Pułtusk

9 - Kacice

103/3

Pułtusk

9 - Kacice

103/2

Pułtusk

9 - Kacice

102/3

Pułtusk

9 - Kacice

102/2

Pułtusk

9 - Kacice

102/1

Pułtusk

9 - Kacice

101

Pułtusk

9 - Kacice

100

Pułtusk

9 - Kacice

99/3

Pułtusk

9 - Kacice

99/2

Pułtusk

9 - Kacice

99/7

Pułtusk

9 - Kacice

99/13

Pułtusk

9 - Kacice

99/12

Pułtusk

9 - Kacice

99/5

Pułtusk

9 - Kacice

99/4

Pułtusk

9 - Kacice

65

Pułtusk

9 - Kacice

64/2

Pułtusk

8 - Jeżowo

67

Pułtusk

8 - Jeżewo

66

Pułtusk

8 - Jeżewo

63/8

Pułtusk

8 - Jeżewo

63/4

Pułtusk

8 - Jeżowo

63/3

Pułtusk

8 - Jeżewo

63/2

Pułtusk

8 - Jeżewo

62/2

Pułtusk

8 - Jeżewo

62/1

Pułtusk

8 - Jeżewo

68

 

W/w postanowienie dostępne jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41,  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22.04.2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku). 

            Od w/w postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenie do Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Mia­sta Pułtusk  w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pra­sie lokalnej.

 

Sprawę prowadzi: Justyna Borowska (tel. 23 306 72 37), e-mail: justyna.borowska@pultusk.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Maliszewska

Kierownik Wydziału

Gospodarki Gruntami i Architektury

 

 

Sporządziła:  Justyna Borowska