Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk, wraz z prognozą oddziaływania na środowiska wykonanąw ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Pułtusk, dnia 28.01.2020 r.

GGA.6721.6.2012

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia28 marca 2012 r. w sprawie do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.02.2020 r. do 06.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury (parter, pokój nr 4), w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o których mowa powyżej na stronie internetowej http://bip.pultusk.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Sala Rady), o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Pułtusk na piśmie. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

        Uwagi do projektu ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy złożyć do Burmistrza Miasta Pułtusk na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek - Ratusz 41, 06-100 Pułtusk, lub adres email: um@pultusk.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pułtusk, mający siedzibę w Pułtusku (06-100) przy ul. ul. Rynek - Ratusz 41. Burmistrz Miasta Pułtusk wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pultusk.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana na stronie internetowej Urzędu http://pultusk.pl/ochrona-danych-osobowych/ oraz wywieszona w siedzibie Urzędu

Z up. Burmistrza
/-/ Tomasz Sobiecki
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp (100.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunek planu (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (497.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Dębska-Konopka
Data utworzenia:2020-01-29 14:40:58
Wprowadził do systemu:Magdalena Dębska-Konopka
Data wprowadzenia:2020-01-29 14:40:59
Opublikował:Magdalena Dębska-Konopka
Data publikacji:2020-01-29 14:47:25
Ostatnia zmiana:2020-01-29 15:19:10
Ilość wyświetleń:66

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij