Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Umowy

Umowa nr 1/2019 - dostarczanie materiałów biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 2/2019 - bieżące utrzymanie pawilonu poczekalni dla podróżnych. Zobacz>>>

Umowa nr 4/2019 - serwisowanie i utrzymanie w stanie ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. Zobacz>>>

Umowa nr 5/2019 - prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie w ruchu urządzeń dźwigowych. Zobacz>>>

Umowa nr 6/2019 - organizacja szkoleń w ramach Forum Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 7/2019 - wykonywanie czynności biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 8/2019 - wykonywanie zadań służby bhp. Zobacz>>>

Umowa nr 9/2019 - przeprowadzanie badań lekarskich. Zobacz>>>

Umowa nr 10/2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 11/2019 - przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 12/2019 - świadczenie obsługi kasowej. Zobacz>>>

Umowa nr 13/2019 - realizacja projektu- Strefa Zieleni. Zobacz>>>

Umowa nr 14/2019 - odbiór przeterminowanych leków. Zobacz>>>

Umowa nr 15/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 16/2019 - druk rubryk z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 17/2019 - druk rubryk z informacjami. Zobacz>>>

Umowa nr 18/2019 - publikacja banerów informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 19/2019 - wykupienie powierzchni reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 21/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 22/2019 - organizacja szkoleń dla Skarbników. Zobacz>>>

Umowa nr 23/2019 - wykonanie wycen nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 24/2019 - wykonanie podziałów nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 25/2019 - umowa najmu kontenera. Zobacz>>>

Umowa nr 26/2019 - świadczenie usług pocztowych. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 27/2019 - przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ich. Zobacz>>>

Umowa nr 28/2019 - wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt wraz z przekazaniem ich do schroniska. Zobacz>>>

Umowa nr 29/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 30/2019 - prowadzenie obsługi rachunkowości MPKZ-P. Zobacz>>>

Umowa nr 31/2019 - malowanie pomieszczeń w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 32/2019 - konserwacja urządzeń systemu lokalnej instalacji alarmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 33/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 34/2019 - dostawa maskotek bobra Pułtusia. Zobacz>>>

Umowa nr 35/2019 - wycinka  drzew i krzewów oraz podkrzesywanie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 36/2019 - prowadzenie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 37/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 38/2019 - wykonywanie czynności związanych z energią elektryczną. Zobacz>>>

Umowa nr 39/2019 - rejestracja wydarzenia video. Zobacz>>>

Umowa nr 40/2019 - zarządzanie nieruchomościami. Zobacz>>>

Umowa nr 41/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 42/2019 - dostarczanie wody. Zobacz>>>

Umowa nr 43/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 44/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora. Zobacz>>>

Umowa nr 45/2019 - kontrola stanu technicznego dróg. Zobacz>>>

Umowa nr 46/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 47/2019 - wykonanie prac elektroinstalacyjnych w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 48/2019 - demontaż i odłączenie elementów oświetlenia świątecznego. Zobacz>>>

Umowa nr 49/2019 - oczyszczanie terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 50/2019 - nieodpłatne użytkowanie 3 pojazdów elektrycznych. Zobacz>>>  + aneks

Umowa nr 51/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>> 

Umowa nr 52/2019 - porozumienie- świadczenie usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego. Zobacz>>>

Umowa nr 53/2019 - pobór energii elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 54/2019 - roboty budowlane "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej" Zobacz>>>

Umowa nr 55/2019 - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego. Zobacz>>>

Umowa nr 56/2019 - wycinka drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 57/2019 - zakup systemu do pomiaru jakości powietrza. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 58/2019 - odbiór padłych sztuk zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 59/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 60/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 61/2019 - wykonywanie usług serwisowych. Zobacz>>>

Umowa nr 62/2019 - prowadzenie serwisu. Zobacz>>>

Umowa nr 63/2019 - świadczenie usług informatycznych polegających na konserwacji programu. Zobacz>>>

Umowa nr 64/2019 - umowa licencji na aktualizację oprogramowania. Zobacz>>>

Umowa nr 65/2019 - utrzymanie portalu internegowego. Zobacz>>>

Umowa nr 66/2019 - administrowanie serwerem wirtualnym. Zobacz>>>

Umowa nr 67/2019 - umowa serwisowa o dostarczeniu oprogramowania i jego serwisowaniu. Zobacz>>>

Umowa nr 68/2019 - udostępnienie stron internetowych. Zobacz>>>

Umowa nr 69/2019 - wykonanie analizy laboratoryjnej popiołów z palenisk domowych. Zobacz>>>

Umowa nr 70/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 71/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 72/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 73/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 74/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 75/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 76/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 77/2019 -  dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 78/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 79/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 80/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 81/2019 - dostarczanie decyzji w spr. ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku. Zobacz>>>

Umowa nr 82/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 83/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 84/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 85/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 86/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 87/2019 - świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach. Zobacz>>>

Umowa nr 88/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 89/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 90/2019 - umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 91/2019 - Umieszczenie linii kablowej w gruncie. Zobacz>>>

Umowa nr 92/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>> 

Umowa nr 93/2019 - sprzątanie terenów targowisk miejskich. Zobacz>>>

Umowa nr 94/2019 - montaż tablic informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 95/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 96/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu  oraz niezbędnej dokumentacji do wykonania zgłoszenia robót. Zobacz>>>

Umowa nr 97/2019 - świadczenie usługi- wysyłka SMS. Zobacz>>>

Umowa nr 98/2019 - umowa użyczenia części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 99/2019 - obsługa rozprawy administracyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 100/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 101/2019 - wykonanie opracowania projektu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 102/2019 - wykonanie opracowania projektu technicznego z przedmiarem  robót i kosztorysu. Zobacz>>>

Umowa nr 103/2019 - zakup wraz z dostawą nagród dla uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 104/2019 - wykonanie prac remontowych w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 105/2019 - usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 106/2019 - pełnienei nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 107/2019 - wykonanie koncepcji zjazdu. Zobacz>>>

Umowa nr 108/2019 - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią. Zobacz>>>

Umowa nr 109/2019 - wykonanie mapy do celów projektowych. Zobacz>>>

Umowa nr 110/2019 - czasowe przetrzymanie i utrzymanie we własnym gospodarstwie zwierząt. Zobacz>>>

Umowa nr 111/2019 - prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów i sekcji ogólnorozwojowej. Zobacz>>>

Umowa nr 112/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 113/2019- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Zobacz>>>

Umowa nr 114/2019 - umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 115/2019 - umieszczenie przyłącza gazowego. Zobacz>>>

Umowa nr 116/2019 - przeprowadzenie zajeć sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży. Zobacz>>>

Umowa nr 117/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 118/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 119/2019 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 120/2019 - zaprojektowanie przyłącza wodociągowego oraz budowę przyłącza. Zobacz>>>

Umowa nr 121/2019 - rozbudowa sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 122/2019 - zabezpieczenie budynku po byłej szkole w miejscowości Moszyn. Zobacz>>>

Umowa nr 123/2019 - przeprowadzanie procedur zamówień publicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 124/2019 - umowa kupna-sprzedaży samochodu służbowego. Zobacz>>>

Umowa nr 125/2019 - wykonanie robót budowlanych- wyrównanie powierzchni jezdnej Rynek. Zobacz>>>

Umowa nr 126/2019 - organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płocochowie. Zobacz>>>

Umowa nr 127/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 128/2019 - realizacja programu pt. "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych". Zobacz>>>

Umowa nr 129/2019 - oczyszczanie dróg asfaltowych. Zobacz>>>

Umowa nr 130/2019 - przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobacz>>>

Umowa nr 131/2019 - przegląd kładki technologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 132/2019 - przegląd obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 133/2019 - zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych budynku po byłej jednostce wojskowej. Zobacz>>>

Umowa nr 134/2019 - demontaż pozostałości pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 135/2019 - wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 136/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 137/2019 - utrzymanie czystości i porządku terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 138/2019 - wykonanie monitoringu nieczynnej kwatery składowiska odpadów w Płocochowie. Zobacz>>>

Umowa nr 140/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 141/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 142/2019 - pełnienie funkcji Nadzoru Archeologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 143/2019 - roboty budowlane. Zobacz>>>

Umowa nr 144/2019 - remont i modernizacja boiska sportowego, dostawa maszyny oraz wyposażenia hali sportowej. Zobacz>>>

Umowa nr 145/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 146/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 147/2019 - przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 149/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 150/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 151/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 152/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 153/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 154/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 155/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 156/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 157/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 158/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 159/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 160/2019 - realizacja zadania publicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 161/2019 - wymiana mat podłogowych. Zobacz>>>

Umowa nr 162/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa konkursu plastycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 163/2019 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 164/2019 - zaprojektowanie oraz budowa sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 165/2019 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 167/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 168/2019 - wykonanie prac w budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 169/2019 - zakup wraz z dostawa pomocy dydaktyczno-terapeutycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 170/2019 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 171/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu oraz niezbędnej dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 172/2019 - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu oraz niezbędnej dokumentacji. Zobacz>>>

Umowa nr 173/2019 - udostępnienie niecki sportowej. Zobacz>>>

Umowa nr 174/2019 - świadczenie usługi e zakresie przewozu uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 175/2019 - modernizacja chodnika przy ul. Kombatantów. Zobacz>>>

Umowa nr 176/2019 - wykonanie kontrraportu. Zobacz>>>

Umowa nr 177/2019 - wytyczenie pasa drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 178/2019 - wykonanie robót drogowych w ul. Jacka Soplicy. Zobacz>>>

Umowa nr 179/2019 - wykonanie prac porządkowych na terenie parku Solna. Zobacz>>>

Umowa nr 180/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 181/2019 - zgoda na umieszczenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 182/2019 - wyrównanie powierzchni jezdnej Rynku wraz z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej. Zobacz>>>

Umowa nr 183/2019 - wykonanie przeglądów placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 184/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 185/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 186/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 187/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 188/2019 - prowadzenie zajęć merytorycznych z dziećmi i młodzieżą. Zobacz>>>

Umowa nr 189/2019 - przygotowanie pokazu ekonomicznego spalania węgla i drewna. Zobacz>>>

Umowa nr 190/2019 - montaż i demontaż elementów oświetlenia ozdobnego. Zobacz>>>

Umowa nr 191/2019 - montaż słupków wygradzających. Zobacz>>

Umowa nr 192/2019 - wykonanie przełączenia przyłączy wodociągowych do sieci. Zobacz>>>

Umowa nr 193/2019 - usługa Animatora podczas Pikniku Ekologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 194/2019 - przygotowanie ogniska oraz grilla. Zobacz>>>

Umowa nr 195/2019 - umowa współpracy. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 196/2019 - wykonanie koncertu muzyczno-słownego. Zobacz>>>

Umowa nr 197/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 198/2019 - opracowanie i wydrukowanie publikacji. Zobacz>>>

Umowa nr 200/2019 - publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas Koncertu. Zobacz>>>

Umowa nr 201/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 202/2019 - obsługa konferencyjna. Zobacz>>>

Umowa nr 203/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 204/2019 - wykonanie dokumentacji budowy. Zobacz>>>

Umowa nr 205/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu. Zobacz>>>

Umowa nr 206/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 207/2019 - wykonanie remontu drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 208/2019 - bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych. Zobacz>>>

Umowa nr 209/2019 - przygotowanie zabezpieczenia terenu parku. Zobacz>>>

Umowa nr 210/2019 - umowa kredytowa. Zobacz>>>

Umowa nr 212/2019 - przygotowanie relacji filmowej z pikniku ekologicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 213/2019 - modernizacja instalacji elektrycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 214/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii. Zobacz>>>

Umowa nr 215/2019 - zgoda na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 216/2019 - przekazanie pojazdó w użytkowanie. Zobacz>>>

Umowa nr 217/2019 - sprzątanie targowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 218/2019 - odnowienie ławek przy fontannie. Zobacz>>>

Umowa nr 219/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 220/2019 - wcielenie się w postać maskotki. Zobacz>>>

Umowa nr 221/2019 - wypożyczenie nagłośnienia. Zobacz>>>

Umowa nr 222/2019 - wcielenie sie w postać maskotki. Zobacz>>>

Umowa nr 223/2019 - opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego. Zobacz>>>

Umowa nr 224/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 225/2019 - obsługa fontanny. Zobacz>>>

Umowa nr 226/2019 - ewidencjonowanie faktur. Zobacz>>>

Umowa nr 227/2019 - pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie sondaży archeologicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 228/2019 - dostawa i montaż ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 229/2019 - dostawa i montaż ławki. Zobacz>>>

Umowa nr 231/2019 - świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 232/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 233/2019 - usunięcie drzew. Zobacz>>>

Umowa nr 234/2019 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 236/2019 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 237/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 238/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 239/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 240/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 241/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 242/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 243/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 244/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 245/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 246/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 247/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 248/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 249/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 250/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 251/2019 - obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 252/2019 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 253/2019 - sporządzenie i aktualizacja spisu osób upoważnionych do udziału w wyborach. Zobacz>>>

Umowa nr 254/2019 - prace związanie z wyborami. Zobacz>>>

Umowa nr 255/2019 - wykonanie montażu mechanizmu zegarowego wraz ze wskazówkami. Zobacz>>>

Umowa nr 256/2019 - wykonanie projektu organizacji ruchu. Zobacz>>>

Umowa nr 257/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 258/2019 - wykonanie nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 259/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 260/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 262/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie stacji transformatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 263/2019 - wykonanie mebli biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 264/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 265/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 266/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 267/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 268/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 269/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 270/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 271/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 272/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 273/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 274/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 275/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 276/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 277/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 278/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 279/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 280/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 281/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 282/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 283/2019 - użyczenie częsci nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 284/2019 - wykonanie z ceramiki patery i magnesów. Zobacz>>>

Umowa nr 285/2019 - wykonanie strony internetowej. Zobacz>>>

Umowa nr 286/2019 - umowa dzierżawy gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 287/2019 - publiczna promocja Gminy Pultusk. Zobacz>>>

Umowa nr 288/2019 - przygotowanie spotkania okolicznościowego. Zobacz>>>

Umowa nr 289/2019 - zabezpieczenie budynku po byłej jednostce. Zobacz>>>

Umowa nr 290/2019 - dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej. Zobacz>>>

Umowa nr 291/2019 - dostawa i montaż słupków ozdobnych. Zobacz>>>

Umowa nr 292/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 293/2019 - montaż oraz odnowienie ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 294/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 295/2019 - udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń. Zobacz>>>

Umowa nr 296/2019 - przygotowanie rzutu lokali użytkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 297/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 298/2019 - sporządzenie pełnomocnictw do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 299/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 300/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>> + aneks

Umowa nr 301/2019 - wykonanie odnowy oznakowania poziomego. Zobacz>>>

Umowa nr 302/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 303/2019 - korzystanie z części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 305/2019 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 306/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 307/2019 - zakup mieszanki oraz wyrównianie terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 308/2019 - umowa użyczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 309/2019 - użyczenie części nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 310/2019 - umowa dzierżawy częsci działki. Zobacz>>>

Umowa nr 311/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 312/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 313/2019 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Nowy Rynek. Zobacz>>>

Umowa nr 314/2019 - wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii dendrologicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 315/2019 - prace porządkowe i naprawcze na placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 316/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 317/2019 - określenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 318/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 319/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 320/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 321/2019 - wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów - dyżur wyborczy. Zobacz>>>

Umowa nr 322/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego- spis wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 323/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego- spis wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 324/2019 - pełnienie dyżuru w Urzedzie Miejskim. Zobacz>>>

Umowa nr 325/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 326/2019 - pomoc w szkoleniu składów OKW. Zobacz>>>

Umowa nr 327/2019 - sporządzenie ewidencji księgowej. Zobacz>>>

Umowa nr 328/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 329/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 330/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 331/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 332/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 333/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 334/2019 - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 335/2019 - wykonanie chodnika na ul. Nowy Rynek wraz z przestawieniem wiat przystankowych. Zobacz>>>

Umowa nr 336/2019 - pełneinie funkcji Inspektora Nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 337/2019 - naprawa urządzeń naplacu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 338/2019 - opracowanie koncepcji technologiczno-budowlanej. Zobacz>>>

Umowa nr 339/2019 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 340/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 341/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie linii kablowo-napowietrznej. Zobacz>>>

Umowa nr 342/2019 - modernizacja i remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Zobacz>>>

Umowa nr 343/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowe sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 344/2019 - naprawa i montaż daszku słupa ogłoszeniowego. Zobacz>>>

Umowa nr 345/2019 - dot. korzystania z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej budynku. Zobacz>>>

Umowa nr 346/2019 - dostawa i montaż automatycznej miejskiej toalety. Zobacz>>>

Umowa nr 347/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsluga olimpiady. Zobacz>>>

Umowa nr 348/2019 - zorganizowanie, przeprowadzenie i obsluga olimpiady. Zobacz>>>

Umowa nr 349/2019 - demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zobacz>>>

Umowa nr 350/2019 - wykonanie list płac. Zobacz>>>

Umowa nr 351/2019 - pogłebienie rowu. Zobacz>>>

Umowa nr 352/2019 - wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 354/2019 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni. Zobacz>>> Aneks

Umowa nr 356/2019 - obsługa muzyczna spotkania okolicznosciowego. Zobacz>>>

Umowa nr 357/2019 - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 358/2019 - prace remontowe drogi gminnej we wsi Olszak. Zobacz>>>

Umowa nr 359/2019 - wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Olszak- wyrównanie nawiezionego kruszywa. Zobacz>>>

Umowa nr 360/2019 - użyczenie pomieszczenia. Zobacz>>>

Umowa nr 361/2019 - promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 362/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 363/2019 - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych niezbędnych załączników. Zobacz>>>

Umowa nr 364/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 365/2019 - przebudowa drogi gminnej Lipniki-Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 366/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 367/2019 - remont pomieszczeń w budynku socjalnym przy ul. Plac Teatralny. Zobacz>>>

Umowa nr 368/2019 - wykonanie zarysu projektu. Zobacz>>>

Umowa nr 369/2019 - wykonanie prac związanych z kanalizacją deszczową. Zobacz>>>

Umowa nr 371/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej. Zobacz>>>

Umowa nr 372/2019 - umowa kompleksowa- przyłączenie energii. Zobacz>>>

Umowa nr 374/2019 - wykonanie tablicy majątkowej. Zobacz>>>

Umowa nr 375/2019 - remont drogi gminnej we wsi Pawłówek. Zobacz>>>

Umowa nr 377/2019 - przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 5 w Pułtusku. Zobacz>>>

Umowa nr 378/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora. Zobacz>>>

Umowa nr 379/2019 - usuniecie gałęzi z drzew oraz usunięcie drzewa. Zobacz>>>

Umowa nr 381/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 383/2019 - utworzenie ścieszki edukacyjnej przy ZS nr 2. Zobacz>>>

Umowa nr 385/2019 - pogłębienie rowu. Zobacz>>>

Umowa nr 386/2019 - sprzątanie terenów targowisk miejskich. Zobacz>>>

Umowa nr 387/2019 - utrzymanie czystości osiedlowych placów zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 388/2019 - prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Zobacz>>>

Umowa nr 389/2019 - przekazanie w nieodpłatne użytkowanie 3 elektrycznych pojazdów. Zobacz>>>

Umowa nr 393/2019 - określenie wysokosci odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 394/2019 - wykonanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 396/2019 - wykonywanie dokumentacji kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 397/2019 - poziome i pionowe oznakowanie dwóch miejsc parkingowych. Zobacz>>>

Umowa nr 399/2019 - oczyszczanie terenów Gminy. Zobacz>>>

Umowa nr 400/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 401/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 402/2019 - przekazanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 403/2019 - wykonanie prac remontowych na zewnątrz budynku UM. Zobacz>>>

Umowa nr 404/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi we wsi Ponikiew. Zobacz>>>

Umowa nr 405/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 406/2019 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 407/2019 - użyczenie straganu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 408/2019 - pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 411/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 412/2019 - usługa Animatora podczas EkoPikniku. Zobacz>>>

Umowa nr 413/2019 - wykonania robót profilowania poboczy drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 415/2019 - wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią wpływu. Zobacz>>>

Umowa nr 416/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 417/2019 - remont odcinka drogi. Zobacz>>>

Umowa nr 418/2019 - objazd dróg-kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 419/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 420/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 421/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie gazociągu. Zobacz>>>

Umowa nr 422/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 423/2019 - modernizacja małej świetlicy. Zobacz>>>

Umowa nr 424/2019 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 425/2019 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Zobacz>>>

Umowa nr 426/2019 - modernizacja ul. Traugutta. Zobacz>>>

Umowa nr 430/2019 -wykonanie oznakowania pionowego. Zobacz>>>

Umowa nr 431/2019 - opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 433/2019 - wykonanie robót budowlanych. Zobacz>>>

Umowa nr 434/2019 - przebudowa drogi gminnej. Zobacz>>>

Umowa nr 435/2019 - ułożenie kostki brukowej - świetlica Głodowo. Zobacz>>>

Umowa nr 436/2019 - uporządkowanie grobów wojennych i miejsc pamięci na cmentarzu. Zobacz>>>

Umowa nr 437/2019 - utrzymanie czystości na placu zabaw. Zobacz>>>

Umowa nr 438/2019 - dostawa nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zobacz>>>

Umowa nr 439/2019 - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobacz>>>

Umowa nr 440/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie elektroenergetycznej linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 441/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 442/2019 - zgoda na umieszczenie przyłącza kablowego. Zobacz>>>

Umowa nr 443/2019 - przygotowanie grilla. Zobacz>>>

Umowa nr 444/2019 - wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego podczas EkoPikniku. Zobacz>>>

Umowa nr 445/2019 - budowa boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zobacz>>>

Umowa nr 447/2019 - wytyczenie punktów granicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 448/2019 - opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Zobacz>>>

Umowa nr 449/2019 - umowa dzierżawy działki. Zobacz>>>

Umowa nr 450/2019 - świadczenie usług doradztwa podatkowego. Zobacz>>>

Umowa nr 451/2019 - użyczenie części działki. Zobacz>>>

Umowa nr 452/2019 - obsługa uroczystości. Zobacz>>>

Umowa nr 453/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 455/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych. Zobacz>>>

Umowa nr 456/2019 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 457/2019 - budowa altany drewnianej. Zobacz>>>

Umowa nr 458/2019 - transport oraz wykonanie nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 459/2019 - wykonanie robót - usunięcie samosiejek porastających mur, zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych. Zobacz>>>

Umowa nr 460/2019 - pełneinie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 461/2019 - budowa oświetlenia ulicznego w Kacicach. Zobacz>>>

Umowa nr 462/2019 - umowa anulowana

Umowa nr 463/2019 - zamówienie posólki drogowej. Zobacz>>>

Umowa nr 467/2019 - wykonanie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Zobacz>>>

Umowa nr 468/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 469/2019 - utrzymanie czystości na ulicach miasta. Zobacz>>>

Umowa nr 470/2019 - ustawienie koszy ulicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 471/2019 - remont drogi gminnej w msc. Szygówek. Zobacz>>>

Umowa nr 472/2019 - wykonanie naprawy schodów na ul. Daszyńskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 473/2019 - adaptacja pomieszczeń żłobka. Zobacz>>>

Umowa nr 474/2019 - przebudowa drogi gminnej w msc. Trzciniec. Zobacz>>>

Umowa nr 476/2019 - opracowanie dokumentacji technicznej. Zobacz>>>

Umowa nr 477/2019 - malowanie miejsc handlowych oraz linii oddzielającej stanowiska handlowe. Zobacz>>>

Umowa nr 487/2019 - montaż ławek. Zobacz>>>

Umowa nr 488/2019 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zobacz>>>

Umowa nr 490/2019 - przeprowadzenie zajęć sekcji szachowej dla dzieci i młodzieży. Zobacz>>>

Umowa nr 491/2019 - dot. promocji Gminy Pułtusk na zawodach. Zobacz>>>

Umowa nr 495/2019 - przebudowa-wymianę instalacji linii kablowej. Zobacz>>>

Umowa nr 496/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 497/2019 - budowa sieci wodociągowej - ul. Graniczna. Zobacz>>>

Umowa nr 498/2019 - opróżnienie mebli z lokalu mieszkalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 499/2019 - zakup i montaz przepustu drogowego w miejscowosci Płocochowo. Zobacz>>>

Umowa nr 501/2019 - zorganizowanie pokazów podnoszenia ciężarów. Zobacz>>>

Umowa nr 502/2019 - wyznaczenie 6 punktów granicznych - Przemiarowo. Zobacz>>>

Umowa nr 503/2019 - wyznaczenie 6 punktów granicznych - Lipniki Stare. Zobacz>>>

Umowa nr 505/2019 - tłumaczenie rozmów. Zobacz>>>

Umowa nr 506/2019 - ustalenie wysokości odszkodowania. Zobacz>>>

Umowa nr 509/2019 - renowacja schodów przy budynku ul. Mickiewicza 24. Zobacz>>>

Umowa nr 512/2019 - wykonanie projektu, druku oraz dostawa folderów. Zobacz>>>

Umowa nr 513/2019 - rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu. Zobacz>>>

Umowa nr 514/2019 - wykonanie usługi animacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 515/2019 - wykonanie usługi animacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 516/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 517/2019 - oczyszczanie terenów pod impreze plenerową. Zobacz>>>

Umowa nr 519/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 520/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 521/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 522/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 523/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 524/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 525/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 526/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 527/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 528/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 529/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 530/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 531/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 532/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 533/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 534/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 535/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 536/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 537/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 538/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 539/2019 - wykonywanie prac podczas XXII Dni Patrona Patrona Pułtuska św. Mateusza. Zobacz>>>

Umowa nr 540/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 541/2019 - wcielenie się w postać maskotki reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 542/2019 - wcielenie się w postać maskotki reklamowej. Zobacz>>>

Umowa nr 543/2019 - budowa boiska szkolnego z fukncją lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 544/2019 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobacz>>>

Umowa nr 545/2019 - wykonanie koncertu wokalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 546/2019 - przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczniów. Zobacz>>>

Umowa nr 547/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 548/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 549/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 550/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 551/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 552/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 553/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 554/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 555/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 556/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 557/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 558/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 559/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 560/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 561/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 562/2019 - sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców. Zobacz>>>

Umowa nr 563/2019 - plakatowanie obwieszczeń wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 564/2019 - ogrodzenie budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 72. Zobacz>>>

Umowa nr 565/2019 - Obsługa lokali wyborczych. Zobacz>>>

Umowa nr 566/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 567/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 568/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 569/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 570/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 571/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 572/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 573/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 574/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 575/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 576/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 577/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 578/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 579/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 580/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 581/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 582/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 583/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 584/2019 - wykonywanie zadań operatora obsługi informatycznej. Zobacz>>>

Umowa nr 593/2019 - wyrażenie zgody na zajecie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 594/2019 - demontaż, odbiór, zabespieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zobacz>>>

Umowa nr 596/2019 - przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń monitoringu miejskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 597/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 598/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 599/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 600/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 601/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 602/2019 - dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Zobacz>>>

Umowa nr 603/2019 - ułożenie kostki brukowej. Zobacz>>>

Umowa nr 604/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 619/2019 - wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych. Zobacz>>>

Umowa nr 620/2019 - uzupełnienie oznakowania drogowego. Zobacz>>>

Umowa nr 621/2019 - wykonanie badań geotrchnicznych. Zobacz>>>

Umowa nr 626/2019 - budowa orrodzenia na nieruchomości położonej przy ul. Nadwodnej. Zobacz>>>

Umowa nr 627/2019 - wykonanie nasadzeń roślinnych. Zobacz>>>

Umowa nr 634/2019 - objazd dróg- kontrola stanu technicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 635/2019 - budowa pomostu nad stawem w miejscowości Lipniki Nowe. Zobacz>>>

Umwoa nr 644/2019 - obsługa informatyczna wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 653/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 654/2019 - umowa dzierżawy. Zobacz>>>

Umowa nr 655/2019 - wykonanie analiz oraz przygotowanie niezbędnych danych. Zobacz>>>

Umowa nr 656/2019 - udzielenie licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów. Zobacz>>>

Umowa nr 666/2019 - prowadzenie PSZOK. Zobacz>>>

Umowa nr 667/2019 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Zobacz>>>

Umowa nr 668/2019 - świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Zobacz>>>

Umowa nr 669/2019 - sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania. Zobacz>>>

Umowa nr 670/2019 - dofinansowanie studiów podnoszących kwalifikacje. Zobacz>>>

Umowa nr 672/2019 - opracowanie koncepcji technologiczno-budowlanej. Zobacz>>>

Umowa nr 675/2019 - obsługa serwisowa sieci szerokopasmowej. Zobacz>>>

Umowa nr 678/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 679/2019 - publiczna promocja Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 680/2019 - oczyszczanie terenów Gminy Pułtusk. Zobacz>>>

Umowa nr 682/2019 - przyłaczenie do sieci energetycznej we wsi Jeżewo. Zobacz>>>

Umowa nr 683/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 684/2019 - wyrażenie zgody na umieszczenie przyłacza wodociągowego. Zobacz>>>

Umowa nr 685/2019 - odpłatne przekazanie do eksploatacji sieci wodociągowej. Zobacz>>>

Umowa nr 687/2019 - montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Trzciniec. Zobacz>>>

Umowa nr 689/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 690/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 691/2019 - wykonywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów. Zobacz>>>

Umowa nr 692/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 693/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 694/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 695/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 696/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 697/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 698/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 699/2019 - pełnienie dyżuru wyborczego. Zobacz>>>

Umowa nr 700/2019 - sporządzenie umów zlecenie. Zobacz>>>

Umowa nr 701/2019 - sporządzenie ewidencji księgowej. Zobacz>>>

Umowa nr 702/2019 - sporządzenie dokumentacji płacowej. Zobacz>>>

Umowa nr 707/2019 - odnowienie barierek przy schodach na ul. Widok. Zobacz>>>

Umowa nr 712/2019 - utworzenie ścieszki edukacyjnej przy PSPnr 3. Zobacz>>>>

Umowa nr 713/2019 - uruchomienie lodowiska wraz z dostawą agregatu. Zobacz>>>

Umowa nr 714/2019 - wykonanie i instalacja serwisu. Zobacz>>>

Umowa nr 716/2019 - utrzymanie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt odłowionych. Zobacz>>>

Umowa nr 718/2019 - termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zobacz>>>

Umowa nr 719/2019 - dostawa, montaż, demontaż elementów ruchomych lodowiska. Zobacz>>>

Umowa nr 721/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 723/2019 - jednorazowe mechaniczne oczyszczanie ulic. Zobacz>>>

Umowa nr 724/2019 - zaciągnięcie kredytu. Zobacz>>>

Umowa nr 726/2019 - utrzymanie i miesieczna obsługa montażu i demontażu fotopułapek. Zobacz>>>

Umowa nr 729/2019 - zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych. Zobacz>>>

Umowa nr 734/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 736/2019 - wyrażenie zgody na zajęcie gruntu. Zobacz>>>

Umowa nr 738/2019 - objaz dróg - kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Zobacz>>>

Umowa nr 739/2019 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 740/2019 - zamówienie pospółki drogowej. Zobacz>>>

Umowa nr 743/2019 - remont ciągu ulic "Starego Miasta". Zobacz>>>

Umowa nr 744/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 745/2019 - bezpłatne użyczenie nieruchomości. Zobacz>>>

Umowa nr 746/2019 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Zobacz>>>

Umowa nr 747/2019 - dostarczenie fabrycznie nowego ciągnika komunalnego. Zobacz>>>

Umowa nr 751/2019 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zobacz>>>

Umowa nr 753/2019 - wytyczenie granic działki. Zobacz>>>

Umowa nr 754/2019 - zealizacja zadania publicznego- przyznanie dotacji. Zobacz>>>

Umowa nr 755/2019 - Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zobacz>>>

Umowa nr 756/2019 - pełnienie dyżuru telefonicznego. Zobacz>>>

Umowa nr 757/2019 - wykonanie naprawy nawierzchni chodnika. Zobacz>>>

Umowa nr 760/2019 - przeprowadzenie czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic. Zobacz>>>

Umowa nr 761/2019 - wykonanie robót budowlanych "Adaptacja budynku żłobka". Zobacz>>>

Umowa nr 762/2019 - utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki odtworzeniowej. Zobacz>>>

Umowa nr 763/2019 - opracowanie dokumentacji projektowej. Zobacz>>>

Umowa nr 764/2019 - umowa użyczenia ciągnika. Zobacz>>>

Umowa nr 765/2019 - wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Grabówiec. Zobacz>>>

Umowa nr 767/2019 - uzupełnienie zagospodarowania terenu. Zobacz>>>

Umowa nr 770/2019 - przeprowadzenie procedury przetargowej. Zobacz>>>

Umowa nr 771/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 772/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 773/2019 - wykonywanie prac biurowych. Zobacz>>>

Umowa nr 793/2019 - wykonanie robót budowlanych - remont ciągu ulic "Starego Miasta" oraz mostu. Zobacz>>>

Załączniki

1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (315.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (478.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 (586.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 (947.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 (316.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 (406.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17 (425.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18 (378.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 (667.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23 (413kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24 (355.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26 (624.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30 (568.5kB) Zapisz dokument  
31 (778kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32 (464.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38 (402.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45 (745kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51 (721kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (250.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52 (393.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53 (429.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35 (744.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36 (689.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (614kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 (822.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22 (589.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56 (499.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41 (312.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37 (419.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa 59 (521.9kB) Zapisz dokument  
11 (271.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks nr 1 (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70 (376.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71 (376.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72 (386.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73 (377.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74 (381.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75 (378.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76 (377.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77 (385.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78 (379.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79 (375.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80 (376.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81 (374.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46 (387.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40 (875.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
93 (740.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61 (421.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47 (768.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58 (711.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104 (773.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100 (406.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47 (768.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66 (530.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68 (992.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
98 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107 (949.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109 (690.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39 (452kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
95 (279.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
97 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62 (989.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111 (255.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120 (635.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121 (634.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117 (655.7kB) Zapisz dokument  
118 (833.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63 (615.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125 (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126 (293.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134 (576.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119 (521kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140 (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82 (368.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83 (371.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84 (370.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85 (373.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86 (291.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69 (931.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143 (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57 (950.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aneks 57 (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130 (930.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114 (367.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115 (584.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25 (556.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
94 (490.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175 (859.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173 (413.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174 (817.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182 (9.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
163 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168 (737.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177 (1006kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110 (518.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179 (441.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
180 (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184 (305kB) Zapisz dokument  
191 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128 (675.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176 (960.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
193 (1002.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105 (477.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122 (466.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127 (838.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133 (673.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137 (919.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145 (394.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149 (907.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
189 (555.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
190 (542.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
192 (630.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
194 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
196 (696kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
197 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
198 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
200 (1005.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
204 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
209 (413.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
212 (363.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
215 (370.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
218 (507.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
219 (336.5kB) Zapisz dokument  
221 (1020.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
234 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
253 (343.5kB) Zapisz dokument  
226 (414.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
254 (512.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258 (843.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
237 (534.5kB) Zapisz dokument  
238 (534kB) Zapisz dokument  
239 (530.3kB) Zapisz dokument  
240 (542.6kB) Zapisz dokument  
241 (548.1kB) Zapisz dokument  
242 (542.6kB) Zapisz dokument  
243 (536kB) Zapisz dokument  
244 (539.8kB) Zapisz dokument  
245 (548.6kB) Zapisz dokument  
246 (542.1kB) Zapisz dokument  
247 (540.1kB) Zapisz dokument  
248 (539.3kB) Zapisz dokument  
249 (539.2kB) Zapisz dokument  
250 (554.5kB) Zapisz dokument  
251 (542.6kB) Zapisz dokument  
252 (300.9kB) Zapisz dokument  
260 (403.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
210 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
232 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
285 (878.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
294 (544.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
213 (676.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263 (420.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264 (1.4MB) Zapisz dokument  
265 (1.3MB) Zapisz dokument  
266 (1.4MB) Zapisz dokument  
267 (1.4MB) Zapisz dokument  
268 (1.4MB) Zapisz dokument  
269 (1.4MB) Zapisz dokument  
270 (1.4MB) Zapisz dokument  
271 (1.4MB) Zapisz dokument  
272 (1.4MB) Zapisz dokument  
273 (1.3MB) Zapisz dokument  
274 (1.4MB) Zapisz dokument  
275 (1.4MB) Zapisz dokument  
276 (1.4MB) Zapisz dokument  
277 (1.3MB) Zapisz dokument  
278 (1.4MB) Zapisz dokument  
279 (1.4MB) Zapisz dokument  
280 (1.4MB) Zapisz dokument  
281 (1.4MB) Zapisz dokument  
282 (1.3MB) Zapisz dokument  
298 (269.9kB) Zapisz dokument  
302 (347.8kB) Zapisz dokument  
296 (975.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
299 (834.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
305 (602.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
185 (3.8MB) Zapisz dokument  
186 (3.5MB) Zapisz dokument  
187 (3.7MB) Zapisz dokument  
188 (3.7MB) Zapisz dokument  
202 (1.6MB) Zapisz dokument  
205 (1.4MB) Zapisz dokument  
206 (1.5MB) Zapisz dokument  
301 (450.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
231 (396.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
290 (722.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
291 (679.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
303 (472.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
256 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
288 (368.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa 322 (563.5kB) Zapisz dokument  
umowa 324 (558.6kB) Zapisz dokument  
umowa 327 (564.4kB) Zapisz dokument  
umowa 328 (223.7kB) Zapisz dokument  
umowa 329 (538.2kB) Zapisz dokument  
umowa 330 (524.7kB) Zapisz dokument  
umowa 331 (534.9kB) Zapisz dokument  
umowa 332 (539.7kB) Zapisz dokument  
umowa 350 (602.3kB) Zapisz dokument  
umowa 323 (593.6kB) Zapisz dokument  
umowa 319 (619.9kB) Zapisz dokument  
umowa 320 (613.8kB) Zapisz dokument  
umowa 321 (615.8kB) Zapisz dokument  
umowa 325 (559.7kB) Zapisz dokument  
umowa 326 (538.2kB) Zapisz dokument  
227 (904.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
228 (905.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
229 (821kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
303 (472.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
313 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
318 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
339 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
340 (470.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
342 (537.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
343 (633.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
214 (1021.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
300 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
335 (463kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
287 (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
312 (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
224 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
336 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
349 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
333 (255.6kB) Zapisz dokument  
334 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
201 (323.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
357 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
220 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
222 (690.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
223 (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
292 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
307 (554.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
311 (528.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
314 (608.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
358 (449.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
359 (506.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
338 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
354 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
364 (675.5kB) Zapisz dokument  
163A (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
195A (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87 (591.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164 (604.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165 (649.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
233 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
236 (874.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262 (645.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
295 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
351 (518.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
352 (702.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
367 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
293 (532.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
300 A (310.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
162 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
289 (416.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
347 (945.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
348 (943.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65 (567.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91 (643kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131 (723.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132 (755.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146 (613.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181 (636.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
207 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
284 (410.1kB) Zapisz dokument  
297 (526.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
308 (493.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129 (474.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
216 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
217 (520.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
225 (642.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259 (483kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
315 (626.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
344 (549.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
337 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26 A (1009.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
372 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
346 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
365 (17.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
366 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
371 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
375 (524.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
377 (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
378 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
379 (485.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
383 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
394 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
396 (617.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
369 (588.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
397 (519.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
159 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
404 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
363 (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
406 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
283 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
286 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
309 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
310 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
360 (548kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
403 (359.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
408 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
412 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
424 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
425 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
426 (1019.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124 (484kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
255 (447.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
356 (859.7kB) Zapisz dokument  
374 (927.8kB) Zapisz dokument  
317 (786.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
351 (525.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
362 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
368 (1023.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
385 (497.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
393 (296.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
399 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
416 (558.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
417 (580.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
419 (579kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
420 (593.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
422 (387.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
423 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
433 (20.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
434 (9.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
436 (526.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
437 (499.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
439 (318.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
445 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
447 (558.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
452 (402.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
400 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
401 (1022.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
402 (1001kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
421 (646.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
438 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
441 (358.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
450 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
459 (1017.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
463 (462kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
469 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
471 (512kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
474 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
497 (478.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
412 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
443 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
444 (920.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
473 (12.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
502 (528.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
503 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
506 (263.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
547 (431.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
548 (430kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
549 (432.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
550 (429.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
551 (430.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
552 (435.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
553 (435.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
554 (429.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
555 (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
556 (431kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
557 (426.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
558 (434.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
559 (432.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
560 (430.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
565 (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa 520 (654.9kB) Zapisz dokument  
umowa 521 (615.5kB) Zapisz dokument  
umowa 522 (586.5kB) Zapisz dokument  
umowa 523 (707.3kB) Zapisz dokument  
umowa 524 (688.3kB) Zapisz dokument  
umowa 525 (707.7kB) Zapisz dokument  
umowa 526 (541.9kB) Zapisz dokument  
umowa 527 (572.3kB) Zapisz dokument  
umowa 528 (549.2kB) Zapisz dokument  
umowa 529 (576kB) Zapisz dokument  
umowa 530 (293.9kB) Zapisz dokument  
umowa 531 (579kB) Zapisz dokument  
umowa 532 (599.4kB) Zapisz dokument  
umowa 533 (547.8kB) Zapisz dokument  
umowa 534 (561.5kB) Zapisz dokument  
umowa 535 (614.4kB) Zapisz dokument  
umowa 536 (599.7kB) Zapisz dokument  
umowa 537 (639.3kB) Zapisz dokument  
umowa 538 (662.5kB) Zapisz dokument  
umowa 539 (656.7kB) Zapisz dokument  
566 (582.7kB) Zapisz dokument  
567 (587.9kB) Zapisz dokument  
568 (576.8kB) Zapisz dokument  
569 (587.6kB) Zapisz dokument  
570 (585.9kB) Zapisz dokument  
571 (583.7kB) Zapisz dokument  
572 (589.3kB) Zapisz dokument  
573 (588.1kB) Zapisz dokument  
574 (583.8kB) Zapisz dokument  
575 (596.8kB) Zapisz dokument  
576 (591.1kB) Zapisz dokument  
577 (579.1kB) Zapisz dokument  
578 (582.8kB) Zapisz dokument  
579 (598.1kB) Zapisz dokument  
580 (599.8kB) Zapisz dokument  
581 (582.9kB) Zapisz dokument  
582 (576.8kB) Zapisz dokument  
583 (600.3kB) Zapisz dokument  
584 (603.7kB) Zapisz dokument  
597 (703.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
598 (703.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
599 (704.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
600 (706.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
601 (704.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
602 (710.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
442 (625.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
455 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
461 (542.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
470 (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
498 (384.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
516 (387.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
517 (518.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
541 (475.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
542 (472.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
544 (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
594 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
627 (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
668 (11.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
430 (1002kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
442 (625.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
455 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
458 (851.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
461 (542.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
470 (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
476 (862.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
487 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
498 (384.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
512 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
543 (11.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
620 (742.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
546 (782.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
596 (642.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
653 (518kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
654 (517.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa 561 (340.1kB) Zapisz dokument  
umowa 562 (354.8kB) Zapisz dokument  
umowa 563 (297.5kB) Zapisz dokument  
umowa 669 (671.9kB) Zapisz dokument  
540 (616.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
644 (716.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
670 (659.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
467 (502.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
208+Aneks (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
341 (644.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
413 (586.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
440 (703.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
495 (681.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
496 (585.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
513 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
514 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
515 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
545 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
593 (397.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
603 (541.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
619 (806.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
655 (749.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
666 (602.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
667 (437.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
680 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
684 (522.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
418 + aneks (868.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
621 (986.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
682 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
386 (576kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
387 (579.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
388 (562.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
389 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
488 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
675 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
431 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
692 (556.9kB) Zapisz dokument  
693 (553.7kB) Zapisz dokument  
694 (552.9kB) Zapisz dokument  
695 (547.1kB) Zapisz dokument  
696 (542.4kB) Zapisz dokument  
697 (545.9kB) Zapisz dokument  
698 (539.3kB) Zapisz dokument  
699 (556.8kB) Zapisz dokument  
700 (559.9kB) Zapisz dokument  
701 (562.1kB) Zapisz dokument  
702 (586.5kB) Zapisz dokument  
689 (600.4kB) Zapisz dokument  
690 (598.7kB) Zapisz dokument  
691 (566.7kB) Zapisz dokument  
687 (579kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
712 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
472 (594.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
634 (696kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
683 (513.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
714 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
499 (593.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
460 (813.8kB) Zapisz dokument  
656 (984.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
672 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
685 (516.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
713 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
99 (305.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183 (506kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
345 (278.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
415 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
435 (563kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
456 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
457 (1005.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
477 (529.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
509 (820.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
635 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
723 (632.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
726 (581.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
564 (386.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
707 (486.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
448 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
718 (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
449 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
451 (1000.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
407 (914.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
411 (870.4kB) Zapisz dokument  
116 (314.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
490 (306.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
491 (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
501 (229.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
519 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
678 (307kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
679 (309.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
361 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
505 (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
626 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
721 (364.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
724 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
734 (777kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
736 (372.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
468 + A (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
604 (737.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
716 (773.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
739 (573.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
740 (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
744 (685.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
745 (786.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
751 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
753 (524kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
754 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
719 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
738 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
743 (19.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
746 (28MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
747 (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
757 (397.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
764 (1004.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
729 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
760 (711.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
756 (836.5kB) Zapisz dokument  
765 (462.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
755 (740.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
761 (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
763 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
771 (506.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
772 (516.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
773 (513.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
762 (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
767 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
770 (484.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks 354 (866.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
793 (17.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:W.Orysiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:W.Orysiak
Data wprowadzenia:2019-01-24 10:57:05
Opublikował:W.Orysiak
Data publikacji:2019-01-24 11:35:21
Ostatnia zmiana:2019-12-14 09:48:54
Ilość wyświetleń:3635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij