Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa ulic Jaśminowej, Tulipanowej, Chabrowej w Pułtusku o łącznej długości ok. 0,57 km, z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów do decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich uzgodnień, opinii i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji inwestycji".

Pułtusk: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa ulic Jaśminowej, Tulipanowej, Chabrowej w Pułtusku o łącznej długości ok. 0,57 km, z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów do decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich uzgodnień, opinii i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji inwestycji.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

    Nazwa projektu lub programu
    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
    nie
    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
    nie
    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
    nie
    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
    nie
    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:
    I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, krajowy numer identyfikacyjny 13037790700000, ul. ul. Rynek  41, 06100   Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 920 391, e-mail um@pultusk.pl, faks 236 924 296. 
    Adres strony internetowej (URL): www.pultusk.pl
    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie     postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
    I.4) KOMUNIKACJA: 
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
    tak
    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    tak 
    www.bip.pultusk.pl
    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:
    nie 
    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie
    nie 
    adres
    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    nie 
    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    tak 
    Inny sposób: 
    pisemnie
    Adres: 
    Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
    nie 
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa ulic Jaśminowej, Tulipanowej, Chabrowej w Pułtusku o łącznej długości ok. 0,57 km, z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów do decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich uzgodnień, opinii i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji inwestycji.
    Numer referencyjny: SZP.271.6.2017
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
    nie
    II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:
    Nie
    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa ulic Jaśminowej, Tulipanowej, Chabrowej w Pułtusku o łącznej długości ok. 0,57 km, z uzyskaniem na rzecz i w imieniu Zamawiającego wymaganych dokumentów do decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich uzgodnień, opinii i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji inwestycji.

    II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
    Dodatkowe kody CPV:71322000-1
    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
    Wartość bez VAT: 
    Waluta: 
    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
    Okres w miesiącach: 4
    II.9) Informacje dodatkowe:
    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
    Informacje dodatkowe 
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
    Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
    Informacje dodatkowe 
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
    Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: opracowania dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu dróg i ulic o łącznej długości co najmniej 1 km. Opracowanie dokumentacji projektowej oznacza doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu, który został poprzedzony uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jak zostanie im powierzona. Wykonawca powinien mieć dostępne minimum dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
    Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
    tak 
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
    tak
    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
    Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2.3 Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)
        III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. -wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 3 podpunkt 3.4 (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca za zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców są składane w oryginale. Oświadczenia te są to m.in.: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązanie podmiotu trzeciego. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 PZP. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego: Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 10.2. 10.18. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia a podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
    tak, 
    Informacja na temat wadium 
    Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych ) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-    kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PZP z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póz. zm.). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto nr: 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355, prowadzone przez: Bank Pekao S.A. z adnotacją: „Wadium do przetargu na przebudowę ulic Jaśminowa, Tulipanowa, Chabrowa w Pułtusku. Numer postępowania: SZP.271.6.2017”. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP.
    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie
    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    nie 
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
    nie 
    Informacje dodatkowe:
    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
    nie 
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
    nie 
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
    nie
    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
    Liczba wykonawców  
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
    Maksymalna liczba wykonawców  
    Kryteria selekcji wykonawców:
    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
    Umowa ramowa będzie zawarta: 

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
    nie 
    Informacje dodatkowe: 

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
    nie 
    Informacje dodatkowe: 
    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
    nie 
    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
    nie
    IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
    nie 
    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
    Aukcja wieloetapowa
    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
    IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
jakość 15
nadzór 15
termin 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/03/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe

Załączniki

SIWZ (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 2IPU (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 3 Wzór Formularza Ofertowego (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 4 Wzór oświadcznia o braku podstaw do wykluczenia (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 1 OPZ (51kB) Zapisz dokument  
załącznik_nr 5 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 7 Formularz Cenowy (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 8 Wykaz usług (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 9 Wykaz osób (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprostowanie (243kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr 3 do Istotnych postanowień umowy (11.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Pułtusk
Źródło informacji:Gabriela Jaroszewska
Data utworzenia:2017-03-20 14:01:02
Wprowadził do systemu:Gabriela Jaroszewska
Data wprowadzenia:2017-03-20 14:01:09
Opublikował:Gabriela Jaroszewska
Data publikacji:2017-03-20 14:16:10
Ostatnia zmiana:2017-03-24 10:49:21
Ilość wyświetleń:370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij