Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 18 miasta Pułtusk przy ul. Czereśniowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 15/1 o powierzchni 0,1680ha, KW Nr OS1U/00049831/5.

OGŁOSZENIE z dnia 06.07.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK

ogłasza

                                      II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 18 miasta Pułtusk przy ul. Czereśniowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 15/1             o powierzchni 0,1680ha, KW Nr OS1U/00049831/5.

 

Przedmiotowa  nieruchomość  położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z ewidencją gruntów miasta Pułtusk wykazywana jest jako grunty orne klasy IIIa i IIIb. Powyższa nieruchomość stanowi wąski pas gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta o parametrach uniemożliwiających zabudowę.

 

Cena wywoławcza – 81 665,00                                    

Wadium – 8 170,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, Ratusz, Sala Rady (I piętro) Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej najpóźniej w dniu 26.08.2016r. w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Pułtusku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (w godz. 800 - 1500) lub na konto Gminy Pułtusk- Bank Pekao S.A.  Nr 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo  z notarialnie poświadczonymi podpisami. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z KRS. Na wypadek nie dokonania przez bank przelewu wadium wpłaconego przez osobę zamierzającą wziąć udział w niniejszym przetargu, zaleca się posiadanie przy sobie dowodu jego wpłaty.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich, brak wpisów w Dziale III i IV Kw Nr OS1U/00049831/5 i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość      w stanie istniejącym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.   W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium  zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu i po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy         w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku zapłaty  ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Pułtusk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo  najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Przeprowadzony w dniu 31.05.2016 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego        w Pułtusku [pok.nr 5, tel.236925579].

Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów.

 

Sporządził: Lucjan Buczyłko

 

 

GGA.6840.12.2012

Metadane

Źródło informacji:Lucjan Buczyłko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Lucjan Buczyłko
Data wprowadzenia:2016-07-12 11:44:14
Opublikował:Lucjan Buczyłko
Data publikacji:2016-07-12 11:45:55
Ostatnia zmiana:2016-07-12 11:46:50
Ilość wyświetleń:594
Gmina Pułtusk
ul.Rynek 41, 06 - 100 Pułtusk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij