Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk

OGŁOSZENIE z dnia  06.07.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości-

nr ewid.

Powierzchnia

(ha)

Księga wieczysta Nr

Cena wywoławcza

Wadium

1.

286/6

1,8625

OS1U/00039337/9

170 000,00

17 000,00

Nieruchomość  położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg  przeprowadzony  zostanie   w  dniu   30.08.2016 r.  o  godzinie 1000   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41, Ratusz, Sala Rady (I piętro).

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej najpóźniej w dniu 26.08.2016 r. w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Pułtusku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku (w godz. 800- 1500) lub na konto Gminy Pułtusk- Bank Pekao S.A.  Nr 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355.

W przetargu mogą brać udział osoby , które wniosą wadium w wysokości i  terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z KRS.

Na wypadek nie dokonania przez bank przelewu wadium wpłaconego przez osobę zamierzającą wziąć udział w niniejszym przetargu, zaleca się posiadanie przy sobie dowodu jego wpłaty.

Aktem notarialnym Rep. A - 48/2016 z dnia 12.01.2016 r. ustanowiona została  na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 286/4, położonej we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk, służebność gruntowa polegająca na prawie do przejazdu i przechodu po działce 286/6 położonej we wsi Kleszewo, gmina Pułtusk objętej Kw nr OS1U/00039337/9, pasem o szerokości 5,0 m i na długości 92,0 m. W dziale III księgi wieczystej Kw nr OS1U/00039337/9 - wpisana została przedmiotowa służebność gruntowa -  zgodnie z treścią §6 tego aktu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.   W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium  zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu i po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku zapłaty  ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Pułtusk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo  najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Przeprowadzone w dniach 18.12.2015 r., 08.03.2016 r., 31.05.2016 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

Bliższych informacji o przetargach udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Rynek 41 [pokój nr 5, tel.236925579].

Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Sporządził: Lucjan Buczyłko

GGA.6840..9.2015

 

Metadane

Źródło informacji:Lucjan Buczyłko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Lucjan Buczyłko
Data wprowadzenia:2016-07-12 11:33:39
Opublikował:Lucjan Buczyłko
Data publikacji:2016-07-12 11:36:07
Ostatnia zmiana:2016-07-12 11:42:34
Ilość wyświetleń:522
Gmina Pułtusk
ul.Rynek 41, 06 - 100 Pułtusk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij