SZP.271.14.2013                                                                                                                      Pułtusk,  19.08.2013 r.

Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Łącznej w Pułtusku

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)  zawiadamia, o  wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Łącznej w Pułtusku.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76

06-100 Pułtusk

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 173.428,16zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 16/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium - cena o znaczeniu 100 %.

 

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

WOjciech Dębski