SZP.271.21.2012                                                                                               Pułtusk 07.01.2013 r.

 

Do Wykonawców

którzy złożyli oferty

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

1.         Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06 – 100 Pułtusk zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Popławskiej, Traczy i Wiklinowej na osiedlu Popławy w Pułtusku” Znak sprawy: SZP.271.21.2012, wybrana została oferta nr 4 złożona przez Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.

06-500 Mława,

ul. Nowoleśna 6a,

z ceną ofertową ryczałtową brutto: 179.512,35 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 35/100)

Oferta wymienionego Wykonawcy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą wartość punktową w kryterium cena – o znaczeniu 100% oraz  spełnia wymagania określone w SIWZ.

2. Informacja  o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ceny ofert i przyznane ofertom punkty                          w kryterium oceny ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Oferowana cena

zamówienia

brutto w zł

Liczba punktów w kryterium „Cena 100%”

1.

POLKAN Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

233.208,00 zł.

76,97

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Spółka Jawna, 07-410 Ostrołęka ul. Bohaterów Westerplatte 5

207.785,70 zł.

86,39

3.

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa

238.618,49 zł.

75,23

4.

Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.

06-500 Mława, ul. Nowoleśna 6a

179.512,35 zł.

100

5.

„WOD-BUD” Jarosław Karpiński, 05-254 Dąbrówka, Kołaków 74

209.095,57 zł.

85,85

 

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

4.Oferty odrzucone w postępowaniu.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

5. Termin zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy lub 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. u pkt 1 lit. b ustawy.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski