SZP.271.25.2012                                                                                      Pułtusk, 28.12.2012 r.           

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla przesyłek o wadze
do 50 g i powyżej 50 g na rzecz Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje
o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla przesyłek o wadze do 50 g i powyżej 50 g na rzecz Urzędu Miejskiego
w Pułtusku w 2013 roku

 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową kosztorysową 134 284,25   brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 25/100)

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt  punktów na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

 

2. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                Zenon Kowalewski