SZP.271.25.2012                                                                                                           Pułtusk 2012.12.19

Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram i powyżej 50 gram, paczek pocztowych oraz zwrotu niedoręczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia  13.12.2012 r. nr 509260-2012

Zawiadomienie

Gmina Pułtusk, działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

  1. Zmienia się pkt. 11 w części IV SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. W/w zapis otrzymuje brzmienie: 

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 21 dni od daty ich wystawienia z zastrzeżeniem, że wpłyną do Urzędu Miejskiego w Pułtusku nie później niż 7 dni od daty ich wystawienia.  W przypadku wpłynięcia faktury do Urzędu Miejskiego w Pułtusku w terminie późniejszym, płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu.

Powyższa zmiana pociąga za sobą zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

  1. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zapłata następować będzie po należytym wykonaniu usług, co miesiąc. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze z zastrzeżeniem, że wpłynie ona do Urzędu Miejskiego w Pułtusku nie później niż 7 dni od daty jej wystawienia.  W przypadku wpłynięcia faktury do Urzędu Miejskiego w Pułtusku w terminie późniejszym, płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu. Za datę płatności strony uznają dzień wpływu kwoty na konto wykonawcy.

                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                                                                                             Wojciech Dębski