SZP.271.24.2012                                                                                                      PUŁTUSK,  2012.12.18   

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym pn.: "DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU W 2013 r."
 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pułtusku w 2013 r.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:

 

"BEST OFFICE"

J. Jakubiak, A. Dąbrowski, B. Jakubiak

 Spółka jawna

07-410 Ostrołęka

ul. Kopernika  6

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową kosztorysową 43.544,69 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 69/100).

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród ważnych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium - cena o znaczeniu 100 %.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium "Cena 100%"

1.

Partner Premium Salata Spółka jawna

ul. Graniczna 46

    09-407 Płock

78,23 pkt

2.

"BEST OFFICE"

J. Jakubiak, A. D±browski, B. Jakubiak

 Spółka jawna

07-410 Ostrołęka

   ul. Kopernika  6

100 pkt

 

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie  odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski