SZP.271.25.2012                                                                                                           Pułtusk 2012.12.18

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram i powyżej 50 gram, paczek pocztowych oraz zwrotu niedoręczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia  13.12.2012 r. nr 509260-2012

 

Zawiadomienie

Do Zamawiającego wpłynął wniosek od jednego z Wykonawców w sprawie modyfikacji treści SIWZ:

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w treści SIWZ cz. IV pkt 11 opis przedmiotu zamówienia. "Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesłanek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury."? Proponujemy zapis: za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie części IV pkt 11 opis przedmiotu zamówienia. W/w zapis otrzymuje brzmienie: Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Powyższa zmiana pociąga za sobą zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w treści SIWZ zał. nr 5 §2 ust. 2: "Zapłata następować będzie po należytym wykonaniu usług, co miesiąc, płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego na konto wskazane na fakturze. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek. Proponujemy zapis: za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury VAT wraz ze specyfikacją ilościowo-wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zapłata następować będzie po należytym wykonaniu usług, co miesiąc, płatność nastąpi wterminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VATprzezZamawiającego na konto wskazane na fakturze. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu zawartego w treści SIWZ zał. nr 5 §4 ust. 2.  "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznej wartości netto zamówienia, określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do SIWZ.  §4 ust. 2 wykreśla się.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu zawartego w treści SIWZ zał. nr 5 §4 ust. 3. "Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług objętych umową Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych).

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do SIWZ §4 ust. 3 wykreśla się.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu zawartego w treści SIWZ zał. nr 5 §4 ust. 6: "Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu zawartego w treści SIWZ zał. nr 5 §4 ust. 7 "W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w §1 niniejszej umowy oraz w regulaminie świadczenia usług pocztowych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do właściwego wykonywania obowiązków wyznaczając mu dwutygodniowy termin po upływie którego może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym - ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski