SZP.271.23.2012                                                                                                                Pułtusk 14.12.2012 r.

 

Wykonawcy, którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

 

 

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie

Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20,

06-400 Ciechanów

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową 333.552,59 zł brutto (trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 59/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt w kryterium - cena o znaczeniu 100%.

2.   W postępowaniu wpłynęły 2 oferty

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium "Cena 100%" oraz cena wykonania zamówienia

1

Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Słowackiego 8

348.611,51 zł

95,68 pkt

2

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie

Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20,

06-400 Ciechanów

333.552,59 zł

100 pkt

 

 

3.   Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

5. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

z up. z-ca Burmistrza Miasta Pułtusk

Zenon Kowalewski