SZP.271.24.2012                                                               Pułtusk 2012.12.10

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego    w Pułtusku w 2013 r.

 

Zawiadomienie

Gmina Pułtusk działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w w/w postępowaniu.

W załączniku nr 7 do SIWZ "formularz cenowy" Zamawiający omyłkowo pozostawił jedną pozycję nr 33 pustą. Wykonawcy składając ofertę proszeni są o pominięcie tej pustej pozycji i uwzględnienie tej zmiany w formularzu cenowym.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski