SZP.271.24.2012                                                                                                                                               Pułtusk 2012.12.06

Pułtusk: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU W 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 06.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.pultusk.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU W 2013 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Miejskiego w Pułtusku, 06-100 Pułtusk materiałów biurowych w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu wyczerpania wartości umowy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. według asortymentu w ilościach określonych w załączonym formularzu cenowym - załącznik nr 7, stanowiącym integralną część SIWZ lub innych produktów równoważnych w/w zakresie. 2. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego (należy złożyć stosowne oświadczenie - załącznik nr 6). 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych (tzw. zamienniki). Przez równoważne Zamawiający rozumie produkty w pełni kompatybilne z urządzeniami w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, oraz posiadające nie gorsze niż produkty oryginalne parametry w zakresie wydajności, niezawodności oraz jakości. Zamontowanie i używanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych nie może powodować utraty gwarancji producenta drukarki. 4. Oferowane materiały eksploatacyjne równoważne muszą być wytwarzane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji komputerowych materiałów eksploatacyjnych zgodnych z wymogami norm ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i produkcji biurowych materiałów eksploatacyjnych, 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 lub równoważnymi normami zharmonizowanymi światowymi/europejskimi. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymogu Zamawiający żąda dołączenia do oferty certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 lub równoważnymi normami zharmonizowanymi światowymi/europejskimi. 5. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku bez śladów użytkowania, które przed końcowym zmontowaniem gotowego wyrobu przeszły testy wykluczające wady materiałowe (nieszczelności, mikropęknięcia), w oryginalnych opakowaniach producenta z widoczny logo i symbolem produktu, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, posiadające wymienione na nowe wszystkie komponenty wpływające bezpośrednio na jakość wydruku (m.in. wałek optyczny) i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania Wymagane oświadczenie Wykonawcy. 6. W celu potwierdzenia, że podstawowe parametry produktów równoważnych (wydajność) są równe lub przekraczają parametry odpowiadających im produktów oryginalnych, Zamawiający żąda dołączenia do oferty raportów z testów wydajności do każdego zaoferowanego produktu równoważnego. Zamawiający wymaga, aby testy wydajności prowadzone były w oparciu o międzynarodowe normy, tj. ISO 19752:2004 i ISO 19798:2006 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych i kolorowych), ISO 24711:2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridży atramentowych) lub równoważne dokumenty wydane zgodnie z normami zharmonizowanymi światowymi/europejskimi- jeżeli Wykonawca zaoferuje tusze i tonery równoważne. 7. Zamawiający wymaga, aby produkty równoważne objęte były gwarancją co najmniej 2 lata od dnia dostarczenia produktu. 8. Oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy - jeśli sprzęt posiada takie możliwości. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób. 9. W przypadku awarii urządzenia drukującego, której przyczyną (według opinii autoryzowanego serwisu obsługującego urządzenia Zamawiającego) będzie użycie nieoryginalnego materiału eksploatacyjnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub dokona wymiany sprzętu na nowy na swój koszt. Naprawa odbędzie się w autoryzowanym serwisie i nie będzie powodować utraty dalszej gwarancji. 10. Dostawa materiałów biurowych nastąpi na koszt Wykonawcy w ilościach określonych każdorazowo wg potrzeb zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości artykułów niż podane w formularzu cenowym w przypadku wykorzystania przez zamawiającego mniejszej ilości artykułów biurowych. Zmiana ilości nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych tonerów i ich unieszkodliwienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 158, poz.1243 z późn. zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy w tym względzie wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 dostawy, których przedmiotem była dostawa artykułów biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 60.000,00 każda. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektronicznanie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości artykułów niż podane w formularzu cenowym w przypadku wykorzystania przez zamawiającego mniejszej ilości artykułów biurowych. Zmiana ilości nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do zamawiającego. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, c) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, d) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-c), o zakres tych zmian. e) Zmiany ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:budzet gminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski