SZP.271.23.2012                                                                                             Pułtusk 2012.12.06

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 568 500,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 431 500,00 zł

 

Zawiadomienie

 

Do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnień i uzupełnień SIWZ w w/w postępowaniu.

 

Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następujące dokumenty:

 

  1. Sprawozdania z wykonanego budżetu za  2010 r. i 2011 r.

Odp.:W/w sprawozdania są opublikowane na BIP Zamawiającego w zakładce Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2010 - 2014, odpowiednio zarządzenia nr 37/2011 i 156/2012.

 

2. Opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odp.: Opinia RIO w załączeniu do zawiadomienia.

 

3. Opinie RIO z wykonania budżetu za lata 2010, 2011 oraz informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Odp.:Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2010 znajduje się na BIP Zamawiającego zakładka prawo lokalne - budżet gminy, Opinia RIO z wykonania budżetu za lata 2011 - w załączeniu do zawiadomienia. Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półroczesą dostępne na BIP w zakładce Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk z lat 2010 - 2014 - zarządzenie 217/2012.

 

4. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o wydatkach inwestycyjnych i o prognozie kształtowania się długu.

 Odp.:Opinia znajduje się na BIP Zamawiającego zakładka prawo lokalne - budżet gminy.

 

5. Uchwała o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok obecny.

Odp.: Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2011 - zakładka uchwały Rady Miejskiej, uchwała XXV/180/2012. Za obecny rok 2012 nie ma jeszcze podjętej uchwały o udzieleniu absolutorium. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 ze zm.) w/w uchwała musi zostać podjęta przez Radę Miejską do 30 czerwca za rok poprzedni.

6. Uchwały dotyczące wyboru władz Samorządu (burmistrza, skarbnika) oraz dokument potwierdzający upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu.

Odp.:W załączeniu do zawiadomienia uchwała Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXVII/300/2004 oraz zaświadczenie z 7 grudnia 2010 r. o wyborze Wojciecha Dębskiego na Burmistrza Miasta Pułtusk.

 

7. Prognoza długu sporządzona na druku banku.

Odp.: Zamawiający z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców nie będzie wypełniał druku bankowego pytającego. Prognoza spłaty długu nastąpi zgodnie z przepływani pieniężnymi stanowiącymi załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk, które zostało dołączone do SIWZ w dniu ogłoszenia przetargu.

 

8. Sprawozdania:

* 2009- Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS

* 2010- Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS

* 2011 - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS

* 2012 - Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-NDS (z wykonania budżetu za I półrocze)

Odp.:Niniejsze sprawozdania stanowią załącznik do zawiadomienia.

 

9. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zgodnie z terminami sprawozdawczości.

Odp.:Niniejsze dokumenty dostępne są na BIP Zamawiającego zakładka prawo lokalne - budżet gminy.

 

10. Wieloletnia prognoza oraz opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Odp.:Niniejsze dokumenty dostępne są na BIP Zamawiającego zakładka prawo lokalne - budżet gminy.

 

11. Zestawienie aktualnego zaangażowania w instytucjach finansowych z podaniem nazwy instytucji, celu, aktualnego zadłużenia, częstotliwości spłat rat (miesięczne, kwartalne, roczne) zgodnie z harmonogramem spłat, ostatecznego terminu spłaty, formy zabezpieczenia.

Odp.:Zestawienie w załączeniu do zawiadomienia.

 

12. Zaświadczenia o nr NIP i REGON.

Odp.:Zaświadczenia w załączeniu do zawiadomienia.

 

13. Zaświadczenie ZUS i US jeżeli Państwo posiadacie.

Odp.: Gmina nie posiada w/w zaświadczeń.

 

14. Opis planowanej inwestycji na załączniku banku:

Odp.: Przetarg dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 568 500,00 zł natomiast pozostała część kredytu w kwocie 431 500,00 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zamawiający nie będzie z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców wypełniał formularza banku, nie mniej jednak zamieszcza niezbędne informacje dotyczące inwestycji, która będzie finansowana z kredytu. Zamawiający planuje sfinansować wydatki inwestycyjne budowy sieci szerokopasmowej w Gminie Pułtusk.Inwestycja rozpoczęła się21.08.2012 r., zaś czynności odbiorowe nastąpią w grudniu bieżącego roku.Wykonawca wykonał całość przedmiotu zamówienia, obecnie trwają czynności odbiorowe.Wykonawcą realizowanej inwestycji jest konsorcjum firm: SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój, "MWM" Sp. z o.o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice. Inwestycja jest obojętna na środowisko naturalne i nie wymagała pozwolenia na budowę. Gmina posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja w zakresie niezbędnym do jej zrealizowania.Koszty inwestycji: 2.690.000,00 zł, w tym 85% dofinansowania przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.

 

15. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego?

Odp.:Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego.

 

16. Jako zabezpieczenie kredytu gmina przewiduje weksel in blanco oczywiście z deklaracją wekslową?

Odp.: Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem in blanco z deklaracją wekslową.

 

17. Z uwagi na fakt, iż w SIWZ przeznaczenie kredytu zostało określone bardzo ogólnie jako wydatki inwestycyjne, proszę o wskazanie jakie inwestycje będą prowadzone w ramach wnioskowanego kredytu.

Odp.: Jak w pytaniu 14.

18. Czy pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa przypadać będzie już do spłaty na dzień 10.04.2013r.?

Odp.:Tak.

 

19. Według SIWZ w części III opis przedmiotu zamówienia w ust 4 pkt b widnieje data 30.11.2012r. natomiast w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia już data 30.09.2012r. Która data jest prawidłowa w celu ustalenia WIBORU 3M?

Odp.: Zamawiający informuje, że rozbieżności między treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią SIWZ są wynikiem omyłki zamawiającego. Zgodnie z treścią ogłoszenia należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 30.09.2012 r. Konsekwencję tej zmiany należy uwzględnić w treści formularza ofertowego.

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski