SZP.271.23.2012                                                                                                                                            Pułtusk 30.11.2012

 

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 458338-2012 w dniu  19.11.2012 r.

 

 

Zawiadomienie

 

 

Gmina Pułtusk działając zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W części III opis przedmiotu zamówienia dodaje się punkt 2' w brzmieniu:

"Spłaty rat kapitałowych i odsetek mają być płatne w okresach kwartalnych do 10 dnia następującego po danym kwartale."

 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie.

 

Wraz ze zmianą specyfikacji ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski