SZP.271.20.2012 r.                                                                                                                   Pułtusk, 29.10.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www. bip.pultusk.pl    

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń
na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

 

 Postępowanie opublikowano w BZP Nr 407542-2012 z dnia 19.10.2012 r.

 

 Do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

 

1.    Proszę o zamieszczenie zał. nr 5 personel wykonawcy do przetargu nieograniczonego: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

 

Odp.: Zgodnie z rozdziałem VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w rozdziale XVIII Załączniki do specyfikacji.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ), dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Rozdział XVIII Załączniki do specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 P.z.p.,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 P.z.p,

nr 4 – wykaz wykonanych robót,

nr 5 – wzór umowy,

nr 6 –  dokumentacja projektowa + kosztorys ślepy + STWiOR „

 

2.    W projekcie zamieszczono regały przesuwne 91 szt. w kosztorysie ślepym nie są umieszczone. Proszę o wyjaśnienie czy maja być wyceniane.

 

Odp.: Zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 SIWZ zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu regałów archiwalnych uwzględnionych w projekcie budowlanym.

 

                                                                    Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                    Wojciech Dębski