SZP.271.19.2012                                                                                       Pułtusk, 23.10.2012 r.  

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pułtusk w 2012 r.

 

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pułtusk  w 2012 r.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Lecznica Weterynaryjna Sklep Zoologiczno-Wędkarski

lek. wet. Stanisław Szymczyk

09-100 Płońsk

ul. Młodzieżowa 17

oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową 19.375,20 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt  punktów na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

 

2. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

                                           Burmistrz Miasta Pułtusk

                                            Wojciech Dębski