obrazek

 

SZP.271.14.2012                                                                             Pułtusk, dnia 07.08.2012r

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami )

1. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa

Gmina Pułtusk

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

p. Piotr Roze

Adres

Ul. Rynek 41

Kod pocztowy

06-100

Miejscowość

Pułtusk

Województwo

mazowieckie

Telefon

( 23 ) 692 00 01

Faks

( 23 ) 692 42 96

 

2. publikacja ogłoszenia :

Dziennik Urzędowy UE Nr 2012/S 108 – 179511 z dnia 08.06.2012r

Przekazano do publikacji w DUUE w dniu 05.06.2012r

Opublikowano w DUUE w dniu 08.06.2012r

 

3. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja urządzeń do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk

 

4. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

x

Przetarg ograniczonyNegocjacje bez ogłoszeniaZ wolnej rękiLicytacja elektronicznaDialog konkurencyjnyZapytanie o cenęNegocjacje z ogłoszeniem 

 

 

 

5. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

 

1

KEYMILE Sp. z o.o

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b

01-531 Warszawa

2.938.081,32

2

Konsorcjum firm :

SYMETRA. Wojciech Wielogórski - Pełnomocnik

ul. Kilińskiego 16

28-100 Busko Zdrój

MWM Sp. z.o.o - Partner

ul. Grottgera 35

44-100 Gliwice

2.690.000,00

 

6. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Konsorcjum firm :

SYMETRA. Wojciech Wielogórski - Pełnomocnik

ul. Kilińskiego 16

28-100 Busko Zdrój

MWM Sp. z.o.o - Partner

ul. Grottgera 35

44-100 Gliwice

 

Cena oferty wynosi – 2.690.000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty :

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty złożone zgodnie
z wymaganiami SIWZ. Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych
na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta zawiera najniższą cenę.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pultusk.pl  dnia 07.08.2012r

 

                                            Burmistrz Miasta Pułtusk

                                            Wojciech Dębski