SZP.271.17.2012                                                                                       Pułtusk, 25.07.2012 r.  

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. M. Konopnickiej 7 w Pułtusku

 

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. M. Konopnickiej 7 w Pułtusku

 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PHU BUDOMUR Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36 „i”

06-100 Pułtusk

oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 345.752,91 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 91/100), w tym etap I zamówienia za kwotę 270.850,30 zł brutto oraz etap II zamówienia za kwotę 74 902,61 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt  punktów na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

 

2. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

                                                                Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                Wojciech Dębski