SZP.271.17.2012                                                                                                                       Pułtusk, 16.07.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www. bip.pultusk.pl   

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. M. Konopnickiej 7 w Pułtusku

 Postępowanie opublikowano w BZP Nr 239692  z dnia 06.07.2012 r.

 Do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie

W projekcie budowlanym „Remontu i kolorystyki budynku przedszkola miejskiego w Pułtusku” oraz w Projekcie zamiennym „Docieplenia stropu poddasza i więźby dachowej budynku przedszkola miejskiego w Pułtusku” a także w załączniku jakim jest „Przedmiar robót” przyjęto konieczność osuszenia budynku wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury badawczej. (…)”Przewidziane jest zaradcze zastosowanie nieinwazyjnej metody osuszania(…)Polega to na zasadzie wprowadzenia wilgoci w dół do strefy posadowienia budynku, poprzez zniwelowanie podciągania kapilarnego oraz równocześnie dyfuzje – poprzez boczne powierzchnie muru”(…).

Wobec tak postawionego zadania i przyjętych rozwiązań w w/w projektach oraz przedmiarze proszę o doprecyzowania warunków, jakie powinna spełniać zakładana przez Projektanta i Inwestora metoda osuszania i zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów budynku Przedszkola miejskiego?

W szczególności proszę o podanie zakresu i metodologii koniecznych badań definiujących poziom zawilgocenia oraz wymagane warunki gwarancyjne.

 

Odpowiedź

Zastosowana  do osuszania murów i wytworzenia  izolacji poziomej  technologia  bezinwazyjna, winna spełniać następujące wymogi :

 - z uwagi na charakter i konstrukcję obiektu przyjęty system osuszania nie powinien nieść ze sobą konieczności ingerencji mechanicznej w strukturę murów.

 - bez generowania własnego pola elektromagnetycznego w obrębie osuszanego obiektu (bez wymogu stałego zasilania energią elektryczną)

 - system bezobsługowy, nie wymagający stałego dozoru oraz czynności obsługowych Zamawiającego, posiadający 20-letnią gwarancję efektu osuszenia i utrzymania murów w stanie suchym,

 - osuszanie murów winno być kontrolowane i udokumentowane poprzez dokonywanie pomiarów stopnia zawilgocenia murów metodą wagowo-suszarkową / karbidową co 6 mies., w okresie 3 lat. Badania fizyko-chemiczne wykonywane na obiekcie, powinny dawać możliwość  wykorzystania ich wyników do analizy i doboru właściwych technologii renowacyjnych zgodnie z instrukcją WTA,

-  technologia winna posiadać certyfikat higieniczny PZH oraz TÜV dla diagnostyki murów budowlanych.

 

                                                   z up. Burmistrza

                                                   Zastępca Burmistrza

                                                   Zenon Kowalewski