obrazek

SZP.271.14.2012                                                                                                                     Pułtusk, 16.07.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk: www.bip.pultusk.pl

 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa i instalacja urządzeń do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk”

 

Postępowanie opublikowano w DUUE Nr 2012/S 108 – 179511 z dnia 08.06.2012 r.

 

 Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ).

Zamawiający zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 5 i 8 SIWZ wyjaśnia :

 

Pytanie nr 1

Dlaczego zamawiający oczekuje od wykonawcy potwierdzenia wykonania masztu kratownicowego stalowego o wysokości min 20 m, gdzie z dokumentu koncepcji wszelkie konstrukcje kratowe są z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również potwierdzenie wykonania masztu kratownicowego aluminiowego o wysokości minimum 20m.

 

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga połączenia dwóch relacji BS01 oraz BS03 radiolinią o przepływowości 150 Mbps oraz częstotliwości 17GHz w pasmie nielicencjonowanym przy założeniu 99.95 oraz w relacji BS01-BS02. Według naszej wiedzy i polskiego oraz europejskiego prawa radiolinie w paśmie nielicencjonowanym mogą pracować z mocą nieprzekraczającą 100mW EIRP. Realizacja ww. połączenia radiowego wg minimalnych wymagań zamawiającego będzie niezgodna z prawem i niemożliwa do realizacji. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego i informacje czy podtrzymane będzie to wymaganie zapisane w Projekcie koncepcyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymaganych parametrów linii radiowej.

 

Pytanie nr 3

Czy wartości przepływowości linii radiowej pracującej w paśmie 70-80 Ghz są przepływnościami symetrycznymi czy asymetrycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji połączenia o przepływności 1 Gbps w trybie full duplex.

 

Pytanie nr 4

W wymaganiach linii radiowej pracującej w paśmie 70-80 GHZ, zamawiający oczekuje 100% dostępności na dystansie 1 km. Z posiadanej przez naszą kadrę inżynierską wiedzy spełnienie tego warunku nie jest możliwe. Czy zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w w/w kwestii?

Odpowiedź: Dostępność dotyczy kompletnej linii radiowej z protekcją i została zaokrąglona do 100% z wartości 99,9999%. Wymagana dostępność łącza podana została w tab. II.4 w projekcie koncepcyjnym.

 

Pytanie nr 5

Dla jakiej wartości ramki Ethernet, sektor LMDS musi posiadać wartość 140 Mbps?

Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego dotyczące sektora systemu LMDS zostały jednoznacznie określone w pkt. IV.7. projektu koncepcyjnego.

 

Pytanie nr 6

Dlaczego zamawiający specyfikując parametry techniczne linii radiowych oraz systemu LMDS wskazuje tylko na jednego dostawcę. Na podstawie parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w Projekcie koncepcyjnym można odczytać, że tylko jedna firma (Producent) jest w stanie dostarczyć system LMDS i Linie radiowe. Czytając zapis SIWZ

„4. Rozwiązania równoważne.

1)       Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta.

2)       Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

3)       Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.”

Nie możemy tutaj mówić o równoważności i rozwiązań odnosząc się wprost do parametrów technicznych urządzeń LMDS i Linii Radiowej zapisanych w projekcie koncepcyjnym. Projekt wskazuje na konkretnego producenta LMDS i Linii radiowej co nie jest zgodne z zapisami punktu 4 niniejszego SIWZ.

Jest wielu producentów sprzętu telekomunikacyjnego, których parametry techniczne są zbliżone do opisanych w projekcie koncepcyjnym, jednakże wartości brzegowe (odstępstwa w górę lub w dół od zapisów w SIWZ) rzędy 2-5 Mbps na sektor i inne parametry, które nie maja wpływu na funkcjonalność i nowoczesność całego systemu nie powinny mieć wpływu na wybór dostawcy, gdyż ogranicza to w znacznym stopniu konkurencję i predysponuje tylko tę jedną konkretną firmę. W związku z powyższym powstaje pytanie z jakimi odstępstwami parametrów technicznych zawartych w projekcie systemów LMDS i linii radiowych możemy mieć do czynienia.

Odpowiedź: W projekcie koncepcyjnym wyspecyfikowano parametry systemów radiowych, które spełniane są przez urządzenia więcej niż jednego producenta.

 

                                                             z up. Burmistrza

                                                             Zastępca Burmistrza

                                                             Zenon Kowalewski