Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Pułtusku

Kolorowy pasek

Statut Gminy Pułtusk

2013-03-18 uchw RM Nr XXXIII/262/2013
zm. uchw. Nr VII/59/2015
zm. uchw. Nr VIII/77/2015
zm. uchw.Nr X/101/2015
zm.uchw. Nr XXIV/206/2016
zm.uchw. Nr XLVI/361/2017  
zm. uchw. Nr LV/437/2018   
zm. uchw. Nr LXVI/516/2018

STATUT GMINY PUŁTUSK

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Gmina Pułtusk jest wspólnotą samorządową jej mieszkańców.

 

§ 2.

 

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 134 km2.

Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

 

§ 3.

 

1.       Herbem Gminy Pułtusk jest żółty krzyż i pastorał na niebieskim polu.

2.       Wzór herbu zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

3.       Gmina Pułtusk posiada flagę zwykłą i uroczystą.

4.       Flaga zwykła składa się z trzech pasów tkaniny w barwach: biały, niebieski i żółty, a flaga uroczysta składa się z dwóch pasów tkaniny w barwach białej, niebieskiej z żółtym krzyżem i pastorałem o kolorystyce zgodnej z herbem gminy.

5.       Wzory flagi zwykłej i uroczystej zawierają załączniki Nr 3 i Nr 4 do Statutu.

6.       Najwyższym wyróżnieniem Miasta Pułtusk jest „Honorowe Obywatelstwo Miasta Pułtuska” nadawane przez Radę Miejską w Pułtusku w drodze uchwały.

7.       Najwyższym odznaczeniem Miasta Pułtusk jest medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” nadawany przez Radę Miejską w Pułtusku w drodze uchwały.

8.       Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” w kształcie koła o średnicy 70 mm. na wstędze o barwach flagi gminnej zwykłej odlewany jest z brązu, patynowany, powierzchniowo polerowany. Opis medalu: na awersie medalu widok ratusza z wpisanym herbem Pułtuska, w otoku napis: „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”; na rewersie medalu wizerunek Św. Mateusza, a w otoku napis: „Św. Mateusz Patron Pułtuska”.

9.       Wzór medalu stanowi załącznik nr 7 do Statutu Gminy Pułtusk.

10.   Zasady i tryb nadawania wyróżnienia i odznaczenia określa załącznik nr 8 do Statutu Gminy Pułtusk – „Regulamin nadawania honorowego wyróżnienia i odznaczenia Miasta Pułtusk”.

11.   Gmina Pułtusk posiada sztandar społeczności Pułtuska. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm, koloru ecru po stronie głównej, a niebieskiego po stronie odwrotnej. Do przydrzewcowej krawędzi płata przyszyte jest 11 uchwytów z kółeczkiem w kolorze złotym, mocujących płat do drzewca. Pozostałe krawędzie sztandaru obszyte są złotą frędzlą. Na stronie głównej płata – ecru pośrodku umieszczony jest herb Pułtuska: na niebieskim tle – pastorał z chustą i chorągiew na tarczy. Pastorał i drzewce z krzyżem w barwie złotej, chusta i chorągiew w kolorze białym, krzyż na chorągwi czerwony. Nad herbem w półkolu widnieje wykonany złotymi literami napis: „CIVITAS PULTOVIA”. Łacińskie słowo „civitas” oznacza społeczność, wspólnotę, wszystkich tych, którzy czują się związani z danym miejscem. „Pultovia” to łacińska nazwa Pułtuska. W dolnej części płata, pod herbem, w kolorze złotym daty: „1257 – 2007”. Na stronie odwrotnej płata – niebieskiej, centralne miejsce zajmuje symbol świętego Mateusza – Patrona miasta Pułtuska: uskrzydlony anioł – człowiek w kolorze złotym. W górnej części płata umieszczony jest w kolorze złotym napis: „św. Mateusz”, w dolnej części płata poniżej symbolu Apostoła znajduje się w kolorze złotym napis: „Patron Pułtuska”. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy wykonanych z metalu. Korona, dziób i szpony orła są w kolorze złotym. Drzewce sztandaru wykonane jest z toczonego drewna, dwudzielne, połączone tuleją metalową. Górny koniec drzewca stanowi głowica. Do mocowania płata sztandaru służą kółeczka metalowe umocowane w drzewcu oraz iglica metalowa przechodząca przez kółeczka uchwytów płata i kółeczka drzewca. Stopka drzewca okuta jest metalem.

12.   Zasady postępowania ze sztandarem określa odrębna uchwała.

 

§ 4.

 

1.       Gmina posiada osobowość prawną.

2.       Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 5.

 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa:

-              o gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową,

-              Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pułtusku,

-              Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku,

-              Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pułtusku,

-              Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Pułtusk.

Wszędzie tam gdzie w Statucie jest mowa o „gminie”, należy przez to rozumieć, również miasto Pułtusk.

 

§ 6.

 

1.       Gmina jest podstawową formą organizacji życia publicznego zaspokajającą zbiorowe potrzeby jej mieszkańców.

2.       W swoim działaniu gmina kieruje się zasadą dobra wspólnego.

 

§ 7.

 

Gmina współdziała z podmiotami prawnymi funkcjonującymi na jej terenie na zasadzie autonomii i współpracy (o ile przepis nie stanowi inaczej).

 

§ 8.

 

Gmina wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów w przypadkach określonych ustawą.

 

§ 9.

 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznej z mieszkańcami lub z ich inicjatywy Rada Miejska może tworzyć jednostki pomocnicze – osiedla i sołectwa – w trybie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

§ 10.

 

1.       Granice jednostek pomocniczych oraz ich ustrój określają odrębne statuty.

2.       Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określone są w części IV Statutu Gminy.

 

§ 11.

 

1.       Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.

2.       Rada nadzoruje działalność jednostek pomocniczych za pomocą własnych komisji, przy czym przynajmniej raz na trzy lata dokonuje rewizji gospodarki finansowej jednostki pomocniczej.

3.       Burmistrz ma prawo wglądu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do jednostki pomocniczej oraz przesłuchiwania pracowników i mieszkańców jednostki pomocniczej w charakterze świadka.

4.       Burmistrz obowiązany jest czuwać, żeby mienie jednostki pomocniczej nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody jednostki pomocniczej i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

 

§ 12.

 

1.       Samoopodatkowanie mieszkańców gminy na cele publiczne, odwołanie Rady Miejskiej lub Burmistrza przed upływem kadencji może być dokonane tylko w trybie referendum gminnego. Referendum może być przeprowadzone także w każdej innej ważnej dla gminy sprawie.

2.       Szczegółowe przepisy dotyczące referendum gminnego zawierają ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o referendum lokalnym.

 

§ 13.

 

1.       Działalność organów Gminy jest jawna.

2.       Ograniczenia jawności wynikają wyłącznie z ustaw.

3.       Jawność działania organów Gminy Pułtusk obejmuje w szczególności prawo do uzyskiwania informacji publicznej, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady, które po ich sporządzeniu są dostępne zainteresowanym w siedzibie urzędu. Informację o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Miejskiej zamieszcza się na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 17 ust. 5 i § 19 Statutu Gminy, informacje o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Miejskiej mogą zostać zamieszczone w prasie lokalnej. Każdemu, kto chce uzyskać informacje związane z działalnością organów gminy przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, bądź faktycznego.

4.       Informacja publiczna udostępniana jest poprzez: ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscu ogólnie dostępnym. Udostępnianie dokumentów polega na umożliwieniu przeglądania i sporządzania notatek z tych dokumentów oraz uzyskiwania odpisów, kserokopii lub wyciągów z tych dokumentów. Szczegółowe zasady dostępu do dokumentów zawierających informacje publiczne określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.       Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem, kiedy podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej ponosi dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę. Wysokość opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim, określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

CZĘŚĆ II

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

 

§ 14.

 

Rada Miejska zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada składa się z 21 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach przeprowadzonych zgodnie z ustawą – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących.

 

§ 15.

 

1.       Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.       Rada Miejska rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 

§ 16.

 

1.       Rada działa na sesjach przy pomocy Komisji i Burmistrza.

2.       Burmistrz i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady Miejskiej, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.

 

§ 17.

 

1.       Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.       Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej.

3.       Sesjami zwyczajnymi mogą być także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4.       Rada Miejska może odbywać sesje uroczyste.

5.       Rada Miejska może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane na zasadach określonych w § 19.

 

PRZYGOTOWANIE SESJI

 

§ 18.

 

1.       Sesje zwołuje i przygotowuje Przewodniczący Rady Miejskiej, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2.       O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej zawiadamia się pisemnie radnych co najmniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

3.       W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

4.       W przypadku niemożności skutecznego doręczenia materiałów radnym – zostawia się w skrzynce na listy lub na drzwiach mieszkania zawiadomienie o możliwości odbioru ich w Biurze Rady Miejskiej, o czym jednocześnie informuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5.       W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Rada Miejska może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed ustaleniem porządku obrad.

6.       Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.

 

§ 19.

 

1.       Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać Sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2.       Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 1 Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 

§ 20.

 

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Miejskiej w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 

§ 21.

 

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie Miejskiej wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

OBRADY

 

§ 22.

 

Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum) chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

 

§ 23.

 

1.       Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnych Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2.       O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

3.       Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący i zawiadamia ustnie na posiedzeniu.

 

§ 24.

 

1.       W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zapewnić quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2.       Fakt przerwania obrad, nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia lub bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokóle oraz podaje się ten fakt do publicznej wiadomości.

 

§ 25.

 

1.       Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady zajmują miejsca przy stole prezydialnym.

2.       W lokalu należy zapewnić miejsca dla członków Rady, a także osobne miejsca dla publiczności.

3.       Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Miejskiej, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z wyznaczonych przez niego Wiceprzewodniczących, a w przypadku nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego – Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

4.       Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „Otwieram Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku”.

5.       Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 23.

6.       Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący poddaje pod dyskusję porządek obrad Rady Miejskiej.

7.       Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub osoba działająca w jego imieniu.

8.       Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

9.       Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady obowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

10.   Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę Miejską protokołu z poprzedniej sesji, który udostępniany jest radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad i nie musi być odczytany w toku sesji.

11.   W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej powinno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

12.   Sprawozdanie składa Burmistrz lub osoba działająca w jego imieniu, a w przypadku sprawozdania komisji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

 

§ 26.

 

1.       Porządek obrad sesji powinien zawierać punkt „Wolne wnioski”.

2.       Każdy radny w tym punkcie porządku obrad sesji ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Burmistrz albo wyznaczony pracownik.

3.       W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.

 

§ 27.

 

1.       W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie przez radnych interpelacji skierowanych do Burmistrza.

2.       Interpelację składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym powinna ona zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytanie.

3.       Interpelacje w formie pisemnej składa się na ręce Przewodniczącego Rady lub Burmistrza na początku sesji Rady lub między sesjami. Interpelacje w formie ustnej składa się na początku sesji Rady do protokołu.

4.       Na początku każdej sesji Przewodniczący Rady informuje Radę o interpelacjach złożonych między sesjami.

5.       Na wniosek interpelującego odpowiedzi na interpelację udziela się w formie pisemnej na ręce interpelującego nie później niż w ciągu 30 dni i przekazuje się kopię do wiadomości Przewodniczącemu Rady.

6.       Rada może uznać odpowiedź za niewystarczającą i zażądać od interpelowanego powtórnej pełnej odpowiedzi pisemnej w terminie 7 dni. Na sesji  bieżącej interpelowany podaje przyczyny udzielenia odpowiedzi niewystarczającej.

7.       Za niewystarczającą uznaje się odpowiedź, której:

1)       treść odpowiedzi nie nawiązuje ściśle do istoty interpelacji,

2)       odpowiedź nie zawiera jednoznacznych elementów o charakterze „TAK” lub „NIE”, „DLACZEGO", „KIEDY", które wyznacza treść interpelacji,

3)       odpowiedź nie wyjawia danych (elementów sprawy, będących zasobem danych i informacji interpelowanego) stanowiących przejrzystą i spójną całość, z czym chce się zaznajomić interpelujący.

 

§ 28.

 

1.       Przewodniczący obrad prowadzi je według porządku obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, w uzgodnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

2.       Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzgodnionych przypadkach udzielać głosu poza kolejnością.

 

§ 29.

 

1.       Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.       Przewodniczący może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywoływać mówcę „do rzeczy”.

3.       Jeżeli temat lub sposób wystąpienia radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4.       Postanowienie ust. 2, 3 stosuje się odpowiednio do osób zaproszonych na sesję i publiczności.

 

§ 30.

 

1.       Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

2.       Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej.

Do wniosków formalnych zalicza się wnioski w sprawie:

-              stwierdzenia quorum,

-              zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

-              zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

-              zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

-              ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

-              przeliczenia głosów,

-              ogłoszenia przerwy w obradach.

3.       Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie radnych Rady Miejskiej, po dopuszczeniu w dyskusji dwóch głosów „za” i dwóch głosów „przeciwko” wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

 

§ 31.

 

1.       Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady, przy czym przepis § 29 stosuje się odpowiednio.

2.       Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 32.

 

1.       Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku”.

2.       Czas trwania sesji jest to czas od otwarcia sesji do jej zakończenia.

3.       Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 33.

 

Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rada Miejska jest związana uchwałami podjętymi na sesji.

 

§ 34.

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

 

§ 35.

 

1.       Z każdej sesji Rady Miejskiej sporządza się protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

2.       Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty podjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

3.       Odpis protokołu, kopie uchwał z sesji doręcza się Burmistrzowi, a wyciągi z protokołu tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z tym, że kopie uchwał doręcza się w ciągu 7 dni od zakończenia sesji.

4.       Protokół z sesji wykłada się do wglądu radnym w Biurze Rady Miejskiej.

5.       W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta lub ewentualnym przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady Miejskiej.

 

§ 36.

 

Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu.

 

§ 37.

 

1.       Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:

a)       numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać

b)       numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego i protokolanta,

c)        stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

d)       nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

e)       odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

f)         porządek obrad,

g)       przebieg obrad, w szczególności treść wystąpień, streszczenie dyskusji oraz teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

h)       przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za” i „przeciw”, „wstrzymuję się”,

i)         podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2.       Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

3.       Protokoły z obrad przechowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwalii.

 

UCHWAŁY

 

§ 38.

 

1.       Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miejska rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.

2.       Rada Miejska może wyrażać opinie i zajmować stanowiska.

 

§ 39.

 

1.       Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

2.       Uchwały organów gminy zapadają w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

3.       Rada może postanowić, że głosowanie będzie imienne.

4.       Wynik głosowania Przewodniczący Rady ogłasza bezzwłocznie.

 

§ 40.

 

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, burmistrz oraz grupa co najmniej 1.000 mieszkańców Gminy Pułtusk, posiadających czynne prawo wyborcze.

 

§ 41.

 

Uchwały Rady Miejskiej powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

a)       datę i tytuł,

b)       podstawę prawną lub faktyczną,

c)        dokładną merytoryczną treść uchwały,

d)       określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

e)       termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,

f)         nadto inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, itp.

 

§ 42.

 

Uchwały Rady Miejskiej podpisuje przewodniczący obrad.

 

§ 43.

 

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi) kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

§ 44.

 

1.       Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji.

2.       Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

§ 45.

 

1.       Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje Wojewodzie w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2.       Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

3.       Akty prawa miejscowego oraz inne akty podlegające ogłoszeniu, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 46.

 

Burmistrz przedkłada właściwej regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru izby w terminie 7 dni od ich podjęcia.

 

TRYB GŁOSOWANIA

 

§ 47.

 

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

 

§ 48.

 

1.       Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.       Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw”, sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

3.       Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych lub pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

4.       Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 49.

 

1.       Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawie.

2.       W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym Komisji.

3.       Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4.       Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.

5.       Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

6.       Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

 

§ 50.

 

Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący odczytuje kolejno wg listy nazwiska radnych i po odczytaniu każdego nazwiska radny mówi, czy jest za podjęciem uchwały, przeciwko podjęciu uchwały, czy też wstrzymuje się od głosowania.

 

§ 51.

 

1.       Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

2.       Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

 

§ 52.

 

1.       Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.       W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3.       W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

 

ABSOLUTORIUM

 

§ 53.

 

1.       Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem Rada Miejska w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, po uprzednim zapoznaniu się z:

1)       sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

2)       sprawozdaniem finansowym,

3)       opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,

4)       informacją o stanie mienia Gminy,

5)       stanowiskiem komisji rewizyjnej.

2.       Rada Miejska może żądać przedłożenia przez Burmistrza dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2.

 

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

 

§ 54.

 

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada tworzy stałe lub doraźne komisje.

 

§ 55.

 

Komisje Rady Miejskiej podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.

 

§ 56.

 

Do zadań komisji stałych należy:

1)       ocena jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2)       opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza oraz sprawy przedkładane przez członków komisji,

3)       występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,

4)       kontrola wykonywania uchwał Rady.

 

§ 57.

 

Skład osobowy oraz zakres działania komisji określa Rada poprzez podjęcie uchwały.

 

§ 58.

 

Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.

 

§ 59.

 

1.       W skład Komisji wchodzą wyłącznie radni.

2.       Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Rady. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera komisja ze swego grona. Komisja może również wybrać ze swego grona sekretarza komisji.

 

§ 60.

 

1.       Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)       Komisję Budżetu i Finansów,

2)       Komisję Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,

3)       Komisję Polityki Społecznej,

4)       Komisję Polityki Regionalnej,

5)       Komisję Rewizyjną.

2.       Rada określa w odrębnej uchwale zakres działania komisji wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4.

 

§ 61.

 

1.       Posiedzenia Komisji zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.       Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

3.       Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, działającymi na obszarze gminy.

4.       Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, które przedkłada Radzie do uchwalenia.

5.       Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, nadzorujący pracę Komisji w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie Radzie sprawozdania z jej działalności.

 

§ 62.

 

1.       Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Zawiadomienie zawierające porządek posiedzenia, termin i miejsce posiedzenia Komisji wraz z załączonymi materiałami związanymi z porządkiem obrad doręcza się członkom komisji na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku niemożności skutecznego doręczenia materiałów członkowi Komisji zostawia się w skrzynce na listy lub na drzwiach mieszkania zawiadomienie o możliwości ich odbioru w Biurze Rady Miejskiej, o czym jednocześnie informuje się Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej.

2.       Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu Komisji.

3.       Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

 

§ 63.

 

1.       Przewodniczący stałych Komisji co najmniej raz do roku przedstawia na sesji Rady Miejskiej sprawozdanie z działalności Komisji.

2.       Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do niestałych komisji i zespołów powołanych przez Radę Miejską.

 

§ 64.

 

1.       Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2.       Komisja zobowiązana jest przedstawić Radzie Miejskiej także wnioski mniejszości.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 65.

 

1.       Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, w tym celu Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2.       W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów radnych z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

 

§ 66.

 

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów niniejszego Statutu.

 

§ 67.

 

1.       Komisja podlega wyłącznie Radzie Miejskiej i działa w jej imieniu.

2.       Podstawowym zadaniem Komisji jest opiniowanie wykonania budżetu Gminy i występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

3.       Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

4.       Zlecenie przeprowadzenia przez Komisję kontroli wydaje Rada w drodze uchwały, w głosowaniu imiennym na wniosek:

1)       Komisji Rady,

2)       Burmistrza,

3)       radnego.

5.       Rada Miejska zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

 

§ 68.

 

1.       Przewodniczący Komisji:

1)       organizuje prace Komisji,

2)       zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,

3)       składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.

2.       W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca.

3.       Członkowie Komisji zobowiązani są do:

1)       aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji,

2)       opracowania rocznego planu pracy Komisji, który przedkładany jest Radzie do zatwierdzenia w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 69.

 

1.       W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni spoza członków Komisji oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie.

2.       Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego – nie dotyczy to radnych.

3.       Stanowiska (rozstrzygnięcia) podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

4.       Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.

 

§ 70.

 

1.       Stanowiska Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie Miejskiej.

2.       Komisja składa raz w roku pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

§ 71.

 

1.       Podstawową formą działania Komisji są kontrole.

2.       Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie:

1)       gospodarki finansowej,

2)       gospodarowania mieniem komunalnym,

3)       przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał Rady Miejskiej oraz innych przepisów prawnych.

 

§ 72.

 

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1)       legalności,

2)       rzetelności,

3)       gospodarności,

4)       celowości.

 

§ 73.

 

Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

 

§ 74.

 

1.       Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków Komisji zespół kontrolny liczący 2 – 3 członków.

2.       Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3.       Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

§ 75.

 

Zespół kontrolny (Komisja) uprawniony jest do:

1)       wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2)       wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3)       zabezpieczania dokumentów oraz innych dowodów,

4)       powołania (w razie potrzeby) osoby przygotowanej merytorycznie (np. pracownika NIK, RIO, Urzędu Kontroli Skarbowej) do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,

5)       żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

6)       przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

 

§ 76.

 

1.       Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2.       Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 

§ 77.

 

1.       Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1)       nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)       imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)       datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)       określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)       imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)       przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7)       datę i miejsce podpisania protokołu,

8)       podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu.

2.       Protokół pokontrolny może także zawierać propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

3.       W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia Przewodniczącemu Komisji – w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

4.       Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokołu pokontrolnego do podpisania.

5.       Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

§ 78.

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja występuje z wnioskami do odpowiednich organów Gminy, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli, informując o tym kontrolowane jednostki.

 

§ 79.

 

Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie Miejskiej w formie sprawozdania.

§ 80.

 

Obsługę techniczno – biurową Komisji zapewnia Burmistrz Miasta.

 

CZĘŚĆ III

ORGAN WYKONAWCZY GMINY

 

§ 81.

 

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

 

§ 82.

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)       przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)       przygotowywanie wszelkich spraw, w których stanowi Rada Miejska, w tym zwłaszcza przygotowywanie projektu budżetu,

3)       określanie sposobu wykonywania uchwał,

4)       ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno – gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych,

5)       gospodarowanie mieniem komunalnym, a zwłaszcza:

a)       zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,

b)       zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę, na dany rok budżetowy,

6)       zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę,

7)       decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie ugody w sprawach prywatno – prawnych,

8)       zaskarżanie rozstrzygnięć wskazanych w art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

9)       zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

10)   udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy – pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

11)   powierzanie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta,

12)   wykonywanie zadań zleconych, o których mowa w art. 8 ustawy o samorządzie gminnym.

 

§ 83.

 

1.       Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2.       Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności, zawiadamiając o tym równocześnie Radę Miejską i regionalną izbę obrachunkową.

3.       Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadający osobowości prawnej składają jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie udzielonego im przez Burmistrza pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.

 

§ 84.

 

1.       Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.       Burmistrz nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz rozwiązuje z nimi stosunek pracy.

3.       Burmistrz rozpatruje odwołania od kar porządkowych nakładanych przez bezpośredniego przełożonego pracownika samorządowego.

 

§ 85.

 

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

 

§ 86.

 

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca Burmistrza pełni obowiązki Burmistrza w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

 

§ 87.

 

1.       Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Zastępca Burmistrza jest powoływany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2.       Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza.

3.       Sekretarz Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

4.       Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

§ 88.

 

Sekretarz Miasta:

1)       zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu,

2)       prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Burmistrza.

 

§ 89.

 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

§ 90.

 

1.       W celu wykonywania swoich zadań Rada Miejska może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Na tych samych zasadach może współtworzyć lub przystępować do już istniejących związków międzygminnych.

2.       Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych i związków międzygminnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.       Statuty gminnych jednostek organizacyjnych i związków międzygminnych określają przede wszystkim: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzeń tym majątkiem.

4.       Postanowienia ust. 2 nie dotyczą spółek prawa handlowego i Urzędu.

 

§ 91.

 

Wykazy: „Jednostek budżetowych Gminy Pułtusk”, „Instytucji kultury Gminy Pułtusk” i „Wykaz spółek Gminy Pułtusk” określają
załączniki Nr 5, Nr 5a i Nr 5b.

 

RADNI

 

§ 92.

 

1.       Radni powinni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.

2.       Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

-              informowanie wyborców o stanie Gminy,

-              konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,

-              propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Miejskiej,

-              informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Miejskiej,

-              przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

 

§ 93.

 

1.       Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń innych komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

2.       Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.

3.       Radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

 

§ 94.

 

1.       Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.       Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia Komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

3.       Raz na pół roku podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń frekwencje radnych na Sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji.

 

§ 95.

 

Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować obywateli Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

 

§ 96.

 

1.       Radni ponoszą przed Radą Miejską i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.

2.       Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady Miejskiej, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy. Może również udzielić „regulaminowego ostrzeżenia”.

 

§ 97.

 

1.       W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu przez Radę Miejską „regulaminowego upomnienia”.

2.       W sprawie wskazanej w ust. 1 Rada podejmuje uchwałę po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia Radzie wyjaśnień.

 

§ 98.

 

1.       W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.       Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.       Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna wysłuchać radnego.

 

§ 99.

 

Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierających określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

 

§ 100.

 

1.       Burmistrz udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.

2.       Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich mandatu radnego.

 

§ 101.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na następujących zasadach:

1)       klub tworzy co najmniej 3 radnych,

2)       radny może należeć tylko do jednego klubu,

3)       radni tworzący klub dokonują wyboru przewodniczącego klubu oraz określają regulaminy wewnętrzne,

4)       przewodniczący klubu informuje Radę i Burmistrza o utworzeniu klubu oraz o jego składzie osobowym,

5)       na sesji Rady Miejskiej kluby mogą wyrażać opinie i zajmować stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

§ 102.

 

1.       Rada Miejska może odbywać wspólne sesje z innymi radami jednostek samorządu terytorialnego w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.       Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad.

3.       Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący wszystkich rad.

 

§ 103.

 

1.       Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady.

2.       Przewodniczący rad uczestniczący we wspólnej sesji, wybierają przewodniczących obrad.

3.       Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4.       Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy statutów jednostek samorządu terytorialnego, których rady biorą udział we wspólnej sesji.

 

CZĘŚĆ IV

ZASADY TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU ORAZ ZNOSZENIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

 

§ 104.

 

1.       Jednostki pomocnicze tworzy się w drodze uchwały Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej przez Radę Miejską – poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.

2.       Konsultację przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom projektowanych jednostek pomocniczych zgłaszania uwag do projektu uchwały o ich utworzeniu wyłożonego przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na zebraniach wiejskich (ogólnych zebraniach mieszkańców wsi).

 

§ 105.

 

Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

 

§ 106.

 

Łączenie, podział oraz znoszenie jednostek pomocniczych następuje w drodze uchwały Rady przy zastosowaniu odpowiednio postanowień § 104 niniejszego Statutu.

 

§ 107.

 

1.       Wykaz jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 6 do Statutu Gminy.

2.       Szczegółową organizację, zakres działania oraz granice jednostek pomocniczych określają odrębne statuty tych jednostek uchwalone przez Radę Miejską.

 

§ 108.

 

1.       Rada może odrębną uchwałą przekazać jednostce pomocniczej część mienia należącego do Gminy.

2.       Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie tej jednostki.

3.       Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

 

§ 109.

 

Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

 

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

§ 110.

 

Ustalenie i zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały.

 

§ 111.

 

Zachowują moc dotychczasowe statuty jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy Pułtusk.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/–/ dr Andrzej Kwiatkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Statutu Gminy Pułtusk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Statutu Gminy Pułtusk

 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY PUŁTUSK

 

1.       Urząd Miejski w Pułtusku

2.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

3.       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

4.       Żłobek Miejski w Pułtusku

5.       Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku

6.       Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

7.       Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku

8.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

9.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach

10.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Płocochowie

11.    Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

12.    Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

W skład Zespołu wchodzą:

1)       Publiczne Gimnazjum Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Pułtusku

2)       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku

13.    Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z Klasami Sportowymi.

W skład Zespołu wchodzą:

1)       Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku

2)       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

14.    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie

W skład Zespołu wchodzą:

1)       Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

2)       Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

3)       Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie

 

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

        /–/ dr Andrzej Kwiatkowski

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5a

do Statutu Gminy Pułtusk

 

INSTYTUCJE KULTURY GMINY PUŁTUSK

 

1.       Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

2.       Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku

3.       Muzeum Regionalne w Pułtusku

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/–/ dr Andrzej Kwiatkowski

  

Załącznik Nr 5b

do Statutu Gminy Pułtusk

 

WYKAZ SPÓŁEK GMINY PUŁTUSK

 

1.       Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3.       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.       Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

        /–/ dr Andrzej Kwiatkowski

 

 

 Załącznik Nr 6

do Statutu Gminy Pułtusk

 

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PUŁTUSK

 

1.       Sołectwo Białowieża

2.       Sołectwo Boby

3.       Sołectwo Chmielewo

4.       Sołectwo Głodowo

5.       Sołectwo Gnojno

6.       Sołectwo Grabówiec

7.       Sołectwo Gromin

8.       Sołectwo Jeżewo

9.       Sołectwo Kleszewo

10.    Sołectwo Kacice

11.    Sołectwo Kokoszka

12.    Sołectwo Lipa

13.    Sołectwo Lipniki Nowe

14.    Sołectwo Lipniki Stare

15.    Sołectwo Moszyn

16.    Sołectwo Olszak

17.    Sołectwo Pawłówek

18.    Sołectwo Płocochowo

19.    Sołectwo Ponikiew

20.    Sołectwo Przemiarowo

21.    Sołectwo Szygówek

22.    Sołectwo Trzciniec

23.    Sołectwo Zakręt

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/–/ dr Andrzej Kwiatkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Statutu Gminy Pułtusk

 

Regulamin

nadawania honorowego wyróżnienia i odznaczenia Miasta Pułtusk

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Pułtusku nadaje w drodze uchwały:

1)       Honorowe Obywatelstwo Miasta Pułtuska,

2)       Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”

szczególnie zasłużonym dla miasta osobom, organizacjom i instytucjom.

 

§ 2.

 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska nadaje się osobom jako szczególne wyróżnienie za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta Pułtusk we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej i politycznej. Nadanie w/w tytułu potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi Honorowej.

 

§ 3.

 

Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” przyznaje się jako zaszczytne wyróżnienie dla osób, organizacji lub instytucji za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtusk i jego mieszkańców. Nadanie w/w odznaczenia potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi Honorowej.

 

§ 4.

 

1.       Z wnioskiem o nadanie honorowego wyróżnienia lub odznaczenia Miasta Pułtusk mogą wystąpić:

1)       Burmistrz Miasta Pułtusk,

2)       Klub Radnych działający na podstawie § 102 Statutu Gminy Pułtusk,

3)       instytucje, stowarzyszenia, organizacje naukowe, społeczne i zawodowe.

2.       Wniosek powinien zawierać dokładne dane o kandydacie ze wskazaniem udokumentowanych zasług uzasadniających nadanie wyróżnienia lub odznaczenia.

3.       Wnioski należy składać do Biura Rady.

 

§ 5.

 

1.       Wnioski rozpatrywane i opiniowane są przez Komitet ds. honorowego wyróżnienia i odznaczenia Miasta Pułtusk, w skład którego wchodzą: Burmistrz, Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady, Przewodniczący Klubów Radnych i Przewodniczący stałych Komisji Rady.

2.       Na czele Komitetu stoi Przewodniczący Rady, jego Zastępcami są Wiceprzewodniczący Rady.

3.       Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością 3/4 głosów pełnego składu Komitetu.

4.       Komitet ma prawo do występowania do instytucji, organizacji i osób o opinię w zakresie rozpatrywanych wniosków i inicjatyw.

 

§ 6.

 

Komitet na wniosek lub z własnej inicjatywy ma prawo występowania do Rady z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie nadania honorowego wyróżnienia lub odznaczenia.

 

§ 7.

 

Honorowe wyróżnienia lub odznaczenia nadawane są z okazji Dni Patrona Miasta Pułtusk św. Mateusza i wręczane są na uroczystej sesji Rady zwołanej w dniach obchodów Patrona Miasta.

 

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

/–/ dr Andrzej Kwiatkowski

Załączniki

uchw_0262_VI (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0059-VII (952.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0077-VII (131.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0101-VII (255.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchw-0206-VII (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVI.361.2017 (406.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LV.437.2018 (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LXVI.516.2018 (613.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-10-12 12:50:55
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-10-12 12:50:55
Ostatnia zmiana:2018-10-05 12:59:42
Ilość wyświetleń:8660
Gmina Pułtusk
ul.Rynek 41, 06 - 100 Pułtusk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij