SZP.271.15.2012                                                                              Pułtusk 25.06.2012 r.

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Ciechanowie S.A.

06-400 Ciechanów

ul. Płocka 13

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 wozokilometr za cenę ofertową ryczałtową 2,39 zł brutto (słownie: dwa złote trzydzieści dziewięć groszy)

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu                   i uzyskała 100 pkt w kryterium – cena o znaczeniu 100%.

2.   W postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

                                                                                                   Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                                    Wojciech Dębski