SZP.271.13.2012                                                                        Pułtusk, 15.06.2012 r.

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2012 roku

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2012 roku.

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia w stosunku do 1 Mg wykonania usługi za cenę ofertową ryczałtową 885,60 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 60/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała spośród złożonych ofert najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium – cena o znaczeniu 100 %.

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena 100%"

1

 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne

Danuta Hofman

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 65/43

89,13 pkt

2

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

67,82 pkt

3

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

100 pkt

 

2.   Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3.   Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2. pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

                                                                        Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                         Wojciech Dębski