obrazek

SZP.271.14.2012                                                                 Pułtusk, 14.06.2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www. bip.pultusk.pl

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i instalacja urządzeń  do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk

 

Postępowanie opublikowano w DUUE Nr 2012/S 108 – 179511 a dnia 08.06.2012 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) – dalej ustawa Pzp, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

 

W załączniku Nr 10 Wzór Umowy w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

 

§ 1.

Definicje

1.      Dokumentacja Projektowa – dokumentacja niezbędna i wystarczająca dla właściwej realizacji całości Przedmiotu Umowy,  w szczególności Projekt Koncepcyjny i opis przedmiotu zamówienia zawarty rozdziale IV ust. 2 pkt. 2.2 SIWZ”

 

                                                                       Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                       Wojciech Dębski