SZP.271.15.2012                                                                            Pułtusk, 13.06.2012 r.

 

Pułtusk: Świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 13.06.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www. pułtusk.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pułtusk. Przewidywana ilość kursów w dni robocze 36 dziennie, za okres zamówienia 27144 kursów. Przewidywana ilość kursów w soboty, niedziele i święta 15 dziennie, za okres zamówienia 5025 kursów. Przewidywana ilość kilometrów w dni robocze 319, za okres zamówienia 240526 km. Przewidywana ilość kilometrów w soboty, niedziele i święta 104, za okres zamówienia 34840 km wg rozkładów jazdy (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) 4 autobusami, które będą spełniać następujące wymagania: I. autobus będzie spełniać wymogi techniczne określone przepisami prawa w tym wymogi przewidziane dla pojazdów wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej; II. autobus będzie dopuszczony przez właściwy organ administracji publicznej do przewożenia, co najmniej 40 osób (miejsca siedzące i stojące); III. autobus będzie posiadać po prawej stronie pojazdu, co najmniej dwoje drzwi dostępnych dla pasażerów, usytuowanych w ten sposób, aby każdy z pasażerów mógł wsiąść i wysiąść dowolnymi z tych drzwi, w tym co najmniej jedne drzwi powinny być otwierane oraz zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę i powinny mieć szerokość minimum 110 cm w prześwicie na całej wysokości otworu drzwiowego (w przypadku gdy poręcze, bariery lub inne tego typu elementy pojazdu zawężają prześwit drzwi, szerokość minimum 110 cm), IV. autobus będzie posiadać przesuwne lub uchylne okno, co najmniej jedno po lewej stronie pojazdu i wywietrznik dachowy, które pasażerowie mogą otwierać i zamykać samodzielnie, a mechaniczny wywietrznik dachowy, jeśli w taki został pojazd wyposażony, będzie otwierany i zamykany przez kierowcę w miarę potrzeb z uwzględnieniem życzeń pasażerów - chyba, że pojazd jest wyposażony w sprawnie działającą klimatyzację wówczas posiadanie otwieranych okien lub wywietrznika nie jest wymagane; V. autobus będzie w pełni sprawny technicznie i będzie posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym; VI. autobus będzie umożliwiać przewiezienie wózka dziecięcego razem z dzieckiem; VII. autobus, którym będą świadczone usługi będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XXIX/322/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. (załącznik nr 7 do SIWZ), nr XIV/94/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. (załącznik nr 8 do SIWZ) przy założeniu, że wpływy z biletów otrzymywać będzie wykonawca. 3. Przewozy należy wykonywać przy respektowaniu przepisu art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. ) 4. Pa zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg stawki jednostkowej podanej w ofercie przetargowej. Stawka ta będzie waloryzowana nie więcej niż raz w roku (od 1 stycznia danego roku) w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS za rok poprzedni, publikowany w Monitorze Polskim. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt do miejskiej sieci komunikacyjnej i rozkładów jazdy, uwzględniając stopień zapotrzebowania społecznego na usługi przewozowe. W przypadkach konieczności dokonania zmian, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą na 30 dni przed terminem wprowadzenia ww. zmian. Zmiany mogą nastąpić również na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Ww. zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy powyżej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: a. Zabezpieczenie taboru do obsługi przewozów, b. Opracowanie rozkładów jazdy, ich wywieszenie na przystankach oraz bieżąca aktualizacja, c. druk biletów i zorganizowanie ich sprzedaży, d. kontrolę przewozów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. Nr rachunku: 31-1240-5282-1111-0000-4890-2355 w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunek Zamawiającego nie później niż do upływu terminu składania ofert: w tytule wpłaty należy wpisać: wadium - znak sprawy SZP.271.15.2012. 4. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). 5. Warunki zwrotu wadium określone są w art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie pełnienia (zakończenia), w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. wykonał co najmniej 2 usługi polegające na długotrwałym przewozie osób o wartości co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)brutto każda. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje minimum: 4 autobusami o 40 miejscach siedzących i stojących wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2009 z których co najmniej 2 autobusy są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 2 ) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo oryginalne lub notarialnie poświadczone do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

 

21.06.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk - Biuro Podawcze.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: budżet Gminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                    Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                     Wojciech Dębski