SZP.271.13.2012                                                                           Pułtusk, 30.05.2012 r.

Pułtusk: Demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2012 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30.05.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, odbiór, zabezpieczenie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2012 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Pułtusk: a) demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych, b) odbiór składowanych luzem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych. c) usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest, w sposób uwzględniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U, z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) z nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Pułtusk d) zważenie pozyskanych odpadów z poszczególnych posesji i udokumentowanie masy (ciężaru) tych odpadów, e) transport odpadów prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie w zakresie zbierania lub transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, f) składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów niebezpiecznych. g) zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia. h) przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest ok. 152 Mg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, iż posiada: a. decyzję marszałka województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, b. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) - w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych, c. umowę dotyczącą utylizacji odpadów zawierających azbest (z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych posiadającym decyzję wojewody wydającą pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami 170601* Materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest) Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy wykażą i udokumentują pełnienie (zakończenie), w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej dwie usługi polegające na demontażu/odbiorze, zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest o wartości, co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz stosowny wpis do właściwej izby zawodowej. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo oryginalne lub notarialnie poświadczone do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania usługi jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na: a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne i niezawinione przez Wykonawcę lub Zamawiającego, lub których Wykonawca, lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w realizacji Umowy spowodowane przez osoby trzecie, b) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane wskutek decyzji właściwych organów administracji lub opinii, uzgodnień itp. innych podmiotów, których udział wymagany jest w procesie realizacji usługi 2) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy. 3) Zmiany ilości odpadów podanej w wykazie nieruchomości, zmiany z powodu nieprecyzyjnego oszacowania odpadów w (m2 lub ton) przez właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości. 4) Zmiany liczby osób podanych w wykazie z powodu rezygnacji posiadaczy odpadów z powodu niewykorzystania limitu kwotowego, poprzez dodanie wniosków kolejnych posiadaczy odpadów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

14.06.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk - Biuro Podawcze.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej (50% kosztu kwalifikowanego zadania) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej (50% kosztu kwalifikowanego zadania).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                   Wojciech Dębski