SZP.271.12.2012                                                                                       Pułtusk, 22.05.2012 r.  

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na przebudowę
ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej
w Pułtusku

 

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku.

 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

ul. Kacice 76

06-100 Pułtusk

oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową ryczałtową 185.239,23 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 23/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 pkt  punktów na podstawie przyjętego kryterium - cena o znaczeniu 100 %.

 

2. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski