<>

SZP.271.11.2012                                                                                                                Pułtusk 04.05.2012 r.

 

Wykonawcy,

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

 

           Gmina Pułtusk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje o wyniku oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.

II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie

ul. Nowogrodzka 35/41

00-950 Warszawa

Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20,

06-400 Ciechanów

 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową 56.869,04  brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 04/100).

 

Uzasadnienie wyboru

 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu                   i uzyskała 100 pkt w kryterium – cena o znaczeniu 100%.

2.   W postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

3.   Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                                                                                                Wojciech Dębski