SZP.271.12.2012                                                                                                         Pułtusk, 26.04.2012 r.

Pułtusk: Przebudowa ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 26.04.2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, faks 023 6924296.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku według dokumentacji projektowej autorstwa Władysława Jakubczaka Upr. bud. do proj. i kier. rob. w specjalności dróg Nr 300/66, Pułtusk, ul Tysiąclecia 37/6, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 1. Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Świętojańskiej do Alei Polonii: a. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych od km 0+004,50 do km 0+124,50, b. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie grubości 4 cm z wywiezieniem, c. mechaniczne rozebranie nawierzchni (podbudowy) z betonu grubości 15 cm z wywiezieniem uzyskanego materiału z rozbiórki, d. mechaniczne rozebranie powierzchni brukowej grubości 16-20cm oraz wywiezienie uzyskanego materiału z rozbiórki, e. ręczne rozebranie kostki betonowej brukowej ułożonej na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki, f. ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x3 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki, g. ręczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki, h. ręczne rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki, i. regulacja pionowa studzienek: kratek ściekowych, studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych lub gazowych, studzienek telefonicznych, j. wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie III kat, wywiezienie urobku głębokości koryta 30 cm, k. wykonanie koryta na całej szerokości chodników i wjazdów po stronie lewej w gruncie III kat, głębokość koryta 10 cm z wywiezieniem urobku poza teren, l. wykonanie koryta jak wyżej lecz głębokości 20 cm (strona prawa), m. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wjazdy i chodniki ręcznie w gruncie II kat., n. wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie ręcznie, grubość warstwy 20 cm, o. podbudowa z mieszanki betonowej B-15 pielęgnacja piaskiem i wodą grubość warstwy 20 cm, p. wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową żwirowo-grysową, q. wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach ulic przy średniej grubości warstwy 4 cm z odwiezieniem ścinki poza teren robót, r. pogłębienie koryta pod wykonanie ławy betonowej z oporem, wykonanie ławy, ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława z betonu B-10, s. jak wyżej lecz krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na ławie zwykłej, t. wykonanie koryta, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, u. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe, spoiny wypełnione piaskiem- z kostki szarej i kolorowej, v. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem podbudowy betonowe grubości 12 cm, z betonu B-10, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara i kolorowa, w. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, x. skropienie podbudowy (nawierzchni) bitumicznej asfaltem upłynnionym w ilości 0,5 kg/m2, y. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwie ścieralnej grubości 4 cm po zagęszczeniu, transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi, przyjęcie i frezowanie istniejącej nawierzchni na połączeniach. Mieszanka grysowo-żwirowa standard II, z. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Remont w obrębie skrzyżowań z ulicą Świętojańską, aa. sadzenie krzewów żywopłotowych z wykonaniem rowków i ich zaprawą całkowitą w gruntach kat. II, sadzenie przy chodniku od strony kanałku (120,00m). 2. Przebudowa chodnika w ul. Marii Konopnickiej na odcinku 0+085 do 0+190: a. roboty pomiarowe dla trasy dróg (ulic) w terenie równinnym, b. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych grub. 4 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki, c. rozebranie nawierzchni brukowej grubości 16-20 cm oraz wywiezienie uzyskanego materiału z rozbiórki, d. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren robót, e. rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren robót, f. koryto z profilowaniem na poszerzeniach jezdni i chodników ręcznie w gruncie III kat głębokości 20 cm z wywiezieniem urobku poza teren robót, g. podbudowa na poszerzeniach z mieszanki betonowej B-15 grubości warstwy 20 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą, h. jak wyżej lecz koryto głębokości 10 cm, i. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod poszerzenia jezdni i chodniki, j. wyrównanie podbudowy na poszerzeniach mieszanką mineralno-asfaltową grub. 4 cm z transportem mieszanki do miejsca wbudowania, k. ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem koryta i ławy betonowej z oporem z betonu B-10, l. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Spoiny wypełnione piaskiem, m. regulacja infrastruktury technicznej, zaworów wodociągowych i innych. Wykonanie robót budowlanych. 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego. 3. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek, 4. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 7. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów. g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań, h) dokumentację powykonawczą, i) świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, 8. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 9. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 12. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom pod warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), a także w zastrzeżeniach wynikających z wydanych decyzji pozwolenia na budowę. 2. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach. 3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej i których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 4. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty. 5. Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. 6. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. 7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół wykonania i odbioru częściowego robót. 8. Odbiór częściowy może nastąpić po wykonaniu elementu technologicznego wykonywania robót o takim stopniu szczegółowości wg dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty z uwzględnieniem uwarunkowań: a) pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu robót przygotowawczych, b) kolejne faktury za poszczególne części wykonania robót budowlanych mogą być wystawiane za wykonaną część (element) możliwą do odbioru zgodnie z postępem robót, ale nie częściej, jak jedna faktura na miesiąc, c) faktura końcowego rozliczenia powinna być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 10 % całkowitej ceny ofertowej i może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek, 9. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki jego przeznaczenia. Dostępność dokumentacji projektowej. 1) Dokumentacja projektowa kompletna w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Andrzeja Grąbczewskiego w dniach roboczych w godzinach służbowych. 2) Zamawiający może wypożyczyć komplet dokumentacji projektowej w celu powielenia przez wykonawcę za kaucją w wysokości 5000,00 zł na okres do 3 dni. Utrata lub zniszczenie choćby części dokumentacji pozbawi pożyczającego wniesionej kaucji. 3) Zamawiający na wniosek wykonawcy prześle nieodpłatnie, kompletną dokumentację projektową zamieszczoną na CD..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium ustala się w kwocie 2.000 złotych, słownie: dwa tysiące złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr rachunku: 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Przebudowa ul. Staszica i ul. Marii Konopnickiej w Pułtusku 2) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3) Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a. nazwa i adres Zamawiającego; b. określenie przedmiotu zamówienia; c. nazwę i adres Wykonawcy. 6) Wadium musi być wniesione nie później niż przed terminem składania ofert. 7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia protestów. 11) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13) Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko-nania umowy, e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swym charakterem przedmiotowi zamówienia. . Przez roboty budowlane odpowiadające swym charakterem przedmiotowi zamówienia rozumie się budowę lub przebudowę drogi o wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł każda. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także podmiot ten wypełni warunki określone w pkt 1 ppkt 1. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy w tym względzie wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń. Kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku, w szczególności przedstawi spełnianie warunku za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 6,7 SIWZ, Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia dla wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na czas jego realizacji oraz przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 6,7 SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA . 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo oryginalne lub notarialnie poświadczone do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Kosztorys ofertowy (stosownie dla części zamówienia) opracowany metodą uproszczoną

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a. zmiany dokumentacji projektowej, o których mowa w § 3 ust. 20 i 21 umowy b. opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; c. siły wyższej, d. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. e. robót dodatkowych 2. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kierownika. 3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b. nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy; c. jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. 5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego. 6. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 7. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.05.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku

ul. Rynek 41

06-100 Pułtusk Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: budżet Gminy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski