SZP.271.11.2012                                                                                            Pułtusk 2012.04.24

 

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pułtusk : www. bip.pultusk.pl   

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nazaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

 Postępowanie opublikowano w BZP Nr 121796-2012 z dnia 17.04.2012 r.

 

Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem artykułu 38 ust. 4 i 4a dokonuje modyfikacji SIWZ w/w postępowaniu w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ulega zmianie termin składania ofert do: 04.05.2012 r. godz.: 10:00, Termin otwarcia ofert: 04.05.2012 godz: 10:15.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą uwzględnić konsekwencje wprowadzonych zmian w treści SIWZ.

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski