obrazek                                                                                Pułtusk 13.04.2012

 

Wykonawcy,

którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w przetargu ograniczonym na

dostawę i instalację urządzeń do budowy sieci szerokopasmowej

dla Gminy Pułtusk

 

 

Gmina Pułtusk, działając zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego pn.: Dostawa i instalacja urządzeń do budowy sieci szerokopasmowej dla Gminy Pułtusk,

 ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Dębski